Tarihin Gizli Kahramanları: Kızılderililer

0
38

4390_zko_teardrop-300x197Evrenin belle?inde yer almay? hak etmek için, bir ulusun ya?am?n? ya da bir insan?n yazg?lar?n? etkilemi? olaylar?n hat?ras?n? korumay? sa?lamak ve onlar? gelece?e aktarabilmek ad?na, sözkonusu ulusun ya da insan?n kahraman ya da mazlum, ac?nas? ya da ürkütücü olmas? yetmiyor.Bu i?te biraz da ?ans pay?n?n olmas?, bu ?ans?n onlar? ayn? talihsizliklere katlanm?? ya da ayn? ba?ar?lara ula?m?? ba?ka yüzlercesinden ayr? k?lmas? gerekiyor.
Gelelim ilk tan?yanlar?n Indiens ad?n? verdikleri K?z?lderililerin tarih sahnesine ç?k??lar?na…
Öncelikle bu ismin nereden geldi?ine bir aç?kl?k getirmek istiyorum. Öyle ki bildi?iniz üzere Kristof Kolomb Amerika’ya ayak bast???nda yeni bir deniz yoluyla Hindistan civar?na ula?t???n? sand? ve bu nedenle orada kar??la?t??? ilk sakinlere Hintliler (Indiens) ad?n? verdi.