Tarihi Sinop Cezaevi ve Döneminde Yaşananlar

0
46

4390_zko_teardrop-300x197Tarihi Sinop Kapal? Cezaevi yakla??k 4.000 y?l önce bölgede hüküm süren Gaskal?lar taraf?ndan yapt?r?lm?? devasa bir hapishanedir.1214 y?l?nda Selçuklular ?ehri ele geçirmi? ve kullanmaya devam etmi?lerdir. Bu süreden günümüze kadar cezaevinin çe?itli yerlerine 11 adet Burç(ta?tan yap?lm?? sur) yapt?r?lm?? ve çe?itli komutanlar?n isimleri verilmi?tir. Bu burçlar denize hakim güney cephesinde 22 metre di?er cephelerde 18 metredir ve sur kal?nl??? 3 metredir. Tarihi Sinop Cezaevi üç taraf? denizlerle çevrili bir konumdad?r. 1999 y?l?nda kapat?lm?? ve müze haline çevrilmi?tir. ?ark?lara, ?iirlere konu olan cezaevi önemli bir tarihi mirast?r.Tarihi Sinop Cezaevine giri?ler Mart,2012 y?l? itibariyle bakanl?kça 3 TL olarak belirlenmi?, her y?l ortalama 280.000 ki?i ziyaret etmektedir. Cezaevine girdi?imde giri?te sol tarafta zindan bulunmakta. ?çerisi tamamen karanl?k, gemi demirlerini and?ran devasa büyüklükteki zincirler, el, ayak ve bo?az için demir kelepçeler tarihi hat?ras?yla göz önünde bulunmakta. Zindan?n biraz ilerisinde ziyaretçi binas? bulunmakta. Bu binan?n özelli?i mahkumlar?n ve ziyaretçilerin ayr? ayr? yerlerden 1 metrekareden bile daha dar alanlarda kar??l?kl? görü?türülmesi, mahkumlar?n ve ziyaretçilerin ayr? ayr? yerlerden bu binaya giri? yapmas?, binan?n içerisindeki güvenlik ve labirent tarz? yap? insan? hayran b?rak?yor.

Cezaevinde ilerledi?inizde 1. k?s?m, 2. k?s?m olarak ayr?lm?? zindanlar, hücreler, ko?u?lar, çe?itli atölyeler, küçük bahçeler, stratejik önemi büyük olan yerlerde gözetleme kuleleri, idari bina, çok eski bir mahkum nakil arac?, revir, muhasebe, savc? odas? gibi odalar, eski yataklar bulunmakta. ?öyle bir kabataslak gezmeye kalkt???n?z zaman bir-iki saatiniz geçiyor, o kadar büyük bir mekan. Onlarca yüz y?ll?k demir kap?lar?n tarihe meydan okuyu?unun görmeye de?er oldu?unu dü?ünüyorum.
Öte yandan Cezaevi kimlere kimlere ev sahipli?i yapmam??t?r ki… Hangi öksüz, yetim orda kalm??t?r, hangi ana evlad?n? o ta? duvarlar aras?nda do?urmu?tur, kimler gelmi?, kimler geçmi?tir? 40 as?ra meydan okuyan bu tarihi yap?ya sahip ç?kmam?z gerekir, diye dü?ünüyorum.