Tai Chi Nedir? Faydaları Nelerdir?

0
30

4390_zko_teardrop-300x197?lk a?amada bir savunma sporu olarak ortaya ç?km??t?r Tai Chi fakat daha sonralar? sa?l?kl? bir ya?am biçimi ad?na egzersizler farkl?la?t?r?larak meditasyon yöntemine dönü?türülmü?tür. Dünyan?n birçok yerinde okullarda ve fabrikalarda sabah sporu olarak yap?lmaktad?r. Kelime anlam? olarak mükemmel yüce güce kar??l?k geliyor. Ara?t?rmalar sonucu Tai Chi’nin faydalar? bilimsel olarak ortaya konulmu?tur. Bu süreç sonras?ndan Bat?l? ülkelerde de yayg?nla?m??t?r. Vücuttaki düzeni sa?lamak,kan dola??m?n? h?zland?rmak ve dingin bir vücut yap?s? Tai Chi’nin ba?l?ca hedefleri…Tai Chi’nin ya?lanmay? geciktirdi?i ve ömrü uzatt??? da yap?lan ara?t?rmalar aras?nda bunun yan? s?ra bu meditasyon yöntemi,baz? sanat okullar?nda figürlerle birlikte de sergileniyor. Ya? s?n?r? yok düzenli yap?ld???nda uyku problemlerinizi ve baz? hastal?klar?n?z? tedavi bile edebiliyor.Yap?lan ara?t?rmalar bu do?rultuda ve birçok hastal??a sonuç verdi?i belirtiliyor. Peki nedir o hastal?klar?
Tai Chi Tedavisi:
– Romatizmal hastal?klar ve bel a?r?lar?
– Denge bozukluklar?
– Bron?it
– Uykusuzluk sorunlar?
– Fizik tedavi
– Ast?m
– Dikkat eksikli?i
– Ba????kl?k sistemi sorunlar?
– Stres tedavisi…
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.

Google dan Gelen Aramalar: