Tahin Nasıl Yapılır? Faydaları ve Zararları Nelerdir?

0
49

4390_zko_teardrop-300x197Peki tahinin faydalar? nedir?
Tahinin halk aras?nda bilinen en önemli özelli?i besleyici olmas?, kolay ac?kmay? engelleyen bir yiyecek olmas?d?r. Özellikle k?? aylar?nda çok tercih edilir. ‘Alt?n Oran’ olarak tarif edilen tahin-pekmez kar???m? sa?lan?rsa çok lezzetli bir g?da maddesi olaca?? konusunda hemfikir olan birçok insan vard?r. Bu oran tahin/pekmez için yakla??k 1/4(%25 tahin %75 pekmez) olarak bilinir. Bünyesinde bulunan anti oksidan ve vitaminlerle insan? dinç tutar, ü?ümeyi engeller. Tahin %55-60 seviyesinde ya? içerdi?i için vücudumuza enerji verir, vücudumuzun ihtiyaç duydu?u ya? asitlerinin olu?mas?nda büyük rol oynar. A,B ve E vitaminlerinin yan? s?ra demir ve özellikle kalsiyum aç?s?ndan oldukça zengindir. ?çerisinde bulunan E vitamini kalp-damar hastal?klar?n?, damar t?kan?kl???n? önler hücre yap?s?n?n bozulmas?n? engeller. Tahin metabolizmay? h?zland?r?r.Tahin tek ba??na tüketilece?i gibi bal, pekmez gibi ürünlerle kar??t?r?l?p da tüketilebilir. Özellikle tahin ve pekmezin kar???m? çok bilindik bir ?eydir. Yukar?da da bahsetti?im gibi vücudu zinde tutar, enerji verir, k???n grip ve benzeri hastal?klar kar??s?nda tedavi sürecinde vücuda destek olur, ü?ümeyi engeller, zihni açar, dinamizm kazand?r?r. Tahin kahvalt?larda kullan?ld??? gibi ?ekerli olmas?ndan dolay? tatl? yap?m?nda da kullan?l?r. Tahin helvas?, tahinli kabak tatl?s?, tahinli meyve tatl?s?, tahinli kek, tahinli profiterol bunlardan baz?lar?d?r.
Tahinin zarar? var m?d?r?
Her yiyece?in oldu?u gibi çok tüketildi?inde tahinin de zararlar? vard?r. ?eker oran? çok oldu?undan ?eker hastalar? taraf?ndan çok fazla tüketilmesi ölümlere kadar götürebilir. Normal insanlar taraf?ndan çok tüketildi?inde yine fazla ?ekerden dolay? çe?itli rahats?zl?klar ortaya ç?kabilir. Bu rahats?zl?klar?n ba??nda hamile kad?nlar?n çok tüketmesi sonucu bebe?e kal?c? zararlar vermesi, kaslar?n kas?lmas?, uyku bozuklu?u ve deri üstü geçici yaralara sebep olabilir.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.