Templates by BIGtheme NET
Anasayfa » Genel » Suyun Mucizesi

Suyun Mucizesi

4390_zko_teardrop-300x197Dünya’daki kara ve su da??l?m? da muhte?em bir dengededir. Yeryüzünün dörtte üçü sularla kapl?d?r. Bu oran?n daha az oldu?u dü?ünüldü?ünde çöl ve kurak bölge oran?nda art?? meydana gelirdi. Tar?m ve hayvanc?l?k gibi topra?a ba?l? faaliyetlerin yap?m? zorla??rd?. Ayn? ?ekilde bu oran?n çok oldu?u durumda verimli dahi olsa toprak alan? azal?r ve dolay?s?yla ba?ta yerle?me ve kara canl?lar?n ya?am? olmak üzere birçok zorluk ortaya ç?kard?.Suyun yap?s?n? olu?turan maddeler bilinmesine ve do?ada serbest halde çokça bulunmas?na ra?men yapay yollarla suyu olu?turmak mümkün de?ildir. Su Dünya’n?n ilk olu?um sürecinde bir kere meydana gelmi?tir ve döngü olu?turarak varl???n? korumaktad?r. ?ki hidrojen ve bir oksijen atomundan olu?an su çok yüksek s?cakl?k ve bas?nç alt?nda olu?ur. Bu olu?um esnas?nda hidrojen ve oksijen atomunu olu?turan ba?lar zay?flar ve ba?ka bir formda birle?erek su bile?i?ini olu?turur. ?u an Dünya üzerinde bu s?cakl?k ve bas?nc? sa?lamak mümkün de?ildir.
Su kat? , s?v? ve gaz olmak üzere üç farkl? fiziksel halde bulunabilir. Suyun bir di?er mucizesi kat? halinin di?er fazlar?ndan daha hafif bir yap?da olmas?d?r. Bunun sebebi ise su molekülleri aras?nda hidrojen ba??n?n bulunmas?d?r. ( Hidrojen ba?? H atmonunun F,O,N atomlar? ile yapt??? bile?ikleri bir arada tutan bir fiziksel ba? çe?ididir.) . Hidrojen ba?? su moleküllerini bir arada tutarken bu moleküller aras?nda uzun bo?luklar b?rak?r bu nedenle kat? haldeki su moleküllleri s?v? haldeki su moleküllerinin üzerinde rahatl?kla yüzer. Di?er tüm maddelerin s?v? halleri kat? hallerinden daha hafifken su bu kural?n d???na ç?kan tek maddedir. Bu özellik suyun yüzeyden ba?layarak donmas?na neden olmu?tur. Hidrojen ba?lar? sayesinde so?uk bir etkiyle temas eden su üst tabakas?ndan donmaya ba?lar. Kutup bölgelerinde suyun bu özelli?i birçok canl?ya ya?am alan? sunmaktad?r. Üst k?sm?nda buz kütleleri olu?an su kara canl?lar?na bar?nma imkan? sunarken , alt k?sm?n?n s?v? halde olmas? su canl?lalar?n?n da rahatça ya?amas?na olanak sa?lamaktad?r. Ayr?ca suyun buz k?sm?n?n so?u?u izole etmesi alt taraf?nda kalan s?v? k?sm?n ?s?s?n? korumas?n? sa?layarak canl? ya?am? için gerekli olan ideal s?cakl??? korur.

Suyun bir ba?ka mucizevi özelli?i ise yüzeyinde bulunan yüzey gerilimidir. Yine hidrojen ba?lar? sayesinde olu?an bu özellik sudan daha a??r maddelerin su yüzeyinde kalmas?na olanak sa?lar. Bunu olu?turan etken moleküllerin hem birbirleriyle hem de alt k?s?mdaki di?er moleküllerle hidrojen ba?? kurarak sa?lam bir tabaka olu?turmas?d?r. Maddelerin suda batmas? için bu ba?lar? koparmas? gerekir. Yüzey geriliminin olmad??? dü?ünüldü?ünde gemilerin varl???ndan söz edilemezdi. Yine su yüzeyinde yürüyen birçok küçük böcek türüne ya?am alan? olu?turmaktad?r. Ayr?ca yüzey gerilimi olmasayd? su alt?nda ya?ayan canl?lar?n hareketi için daha fazla enerji harcamlar? gerekecekti. Yüzey gerilimine verebilece?imiz bir ba?ka örnek ise bitkilerin kökleriyle su çekmesidir. Bitkilerin kolayl?kla suyu gövdelerine ula?t?rmas? yine yüksek yüzey gerilimi sayesindedir.

Cevapla

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız. Türkiye'nin En Kapsamlı Haber Portalı - Güncel ve Tarafsız Haberler İçin Her Gün Ziyaret Ediniz.


halkalı esocrt kayaşehir esocrt
elazig escort mardin escort osmaniye escort tekirdag escort yozgat escort isparta escort denizli escort
Amerikali Bilim Adamlarının Yan Etkilerini test ederken buldukları mucizevi ilaç viagra ile dünya yerinden oynadı Tüm dünyada hızla yayılan viagra Her erkeğin vazgeçilmezi haline gelmiştir. Güncel 2018 viagra Fiyat Fiyatlarına Bu Siteden Ulaşabilirsiniz.
Viagra Fiyatları
Gün geçmiyorki yeni bir viagra fiyatı türü ürün piyasaya çıkmasın Özellikle Ereksiyon problemlerinin giderilmesinde veya ihtiyaç duyulduğunda hemen viagra alınmasın En Etkili viagra dünya'da bilinen tek markasıdır.

türk porno taksim escort mecidiyeköy escort ataköy escort bostancı escort maltepe escort kurtköy escort pendik escort kadıköy escort