Susuzluğu Gidermenin Yolları Nelerdir?

0
45

4390_zko_teardrop-300x197Yaz s?cakl???n?n etkisi ile vücudumuz susuz kalmakta ve bu durum birçok organ?n i?levini azaltmaktad?r. Özellikle ramazan aylar?nda ya?anan bu problem, baz? besinler sayesinde giderebilmektedir. Oruç tutarken hemen hemen herkes açl?ktan çok, susuzluktan dert yanmaktad?r. Yaz s?cakl???n?n etkisi de bu sorunu daha çok yo?unla?t?rmakta ve ki?ide halsizlik, ba? a?r?s?, bitkinlik gibi reaksiyonlara neden olmaktad?r.Oruç tutarken ya?anan susuzluk sorunu, uzmanlar?n birkaç tavsiyesi ile giderebilmektedir. Ço?u ki?i, çok su içmenin susuzlu?u giderece?ini dü?ünüp, sahurda ya da iftarda bol miktarda su tüketmeyi tercih ederler. Fakat bu dü?ünce ki?inin daha çok susamas?n? sa?lamaktad?r. Ayn? zamanda da sindirim zorlu?u ve ?i?kinlik gibi problemlere zemin olu?turacakt?r. Oruç aç?ld???nda yani iftarda vücudunuzun ihtiyaç duydu?u kadar su tüketmek sizin için faydal? olacakt?r. Art arda bol miktarda su içmek yerine, ilerleyen saatlerde azar azar içmenizi susuzluk çekmenizi önleyecektir. Ac?kmayay?m diye bünyenizin alamayaca?? kadar yemek yemek yine susuzluk sorununa neden olabilmektedir. Ne kadar fazla yemek yerseniz, o kadar su ihtiyac? duyars?n?z. Ayr?ca çok yemek yemek haz?ms?zl?k, a?r?, sindirim sorunu gibi belirtileri de beraberinde getirmektedir. Ya?l? yiyecekler, susuzlu?u tetikleyen olgular?n ba??nda yer almaktad?r. O yüzden daha hafif ve a??r olmayan yiyecekleri tercih etmelisiniz.

?ftardan sonra ya da sahur vaktinde a??r? miktarda kahve ve çay tüketimi su ihtiyac?n?z? art?rmaktad?r. Ayn? zamanda uykusuzluk problemine de yol açabilmektedir. Kafeinli içeceklerden ve gazl? içeceklerden uzak durman?zda yarar vard?r. Su ihtiyac?n?z? sadece sudan de?il, meyvelerden de gidermeye yöneliniz. Bol sulu meyveler vücudun ihtiyaç duydu?u su miktar?n? dengeleyecek ve uzun süre korumas?na yard?mc? olacakt?r. Özellikle mevsimin meyvesi karpuz, susuzluk gidermede etkilidir. ?imdilerde gündemde olan meyan ?erbeti de susuzlu?u gidermede ba?ar?l?d?r. Tatl? yiyecekleri tercih etmek yerine meyve tüketiminde bulunmak, gün boyu susuzluk çekmemenize yard?mc? olacakt?r.
Bu etkenlerin d???nda oruç esnas?nda birkaç hareket ile susuzlu?unuzu giderebilirsiniz. Orijinal yo?a sistemi, sindirim sistemi ve a??z aras?ndaki dengeyi koruyor ve susuzluk faktörünü ortadan kald?rmaya yard?mc? oluyor. A?z?n?z? aralay?p di?lerinizin aras?ndan dilinizi ç?kart?n?z. Ve bu esnada nefes al?m?n? yani havay? d??ar? vererek dilinizi yava? yava? içerinize çekiniz. Sonra a?z?n?z? kapat?n?z ve nefes al?m?na devam ediniz. Son olarak nefesi burnunuzdan ç?kar?n?z. Bu teknik açl?k ve susuzluk hissini yo?un ya?ad???n?z zamanlarda i?e yarayacakt?r.