Sürdürülebilir Kalkınma Nedir?

0
18

4390_zko_teardrop-300x197Kalk?nma; geri kalm?? ülkelerin sosyo-kültürel ve ekonomik bak?mdan düzenlemeler yaparak geli?mi? ülkeler standard?n? yakalama çabas?d?r. Bu çabalara; milli gelirin ve üretimin artt?r?lmas?, sosyal ve ekonomik yap?n?n geli?tirilmesi, halk?n de?er yarg?lar?n?n dünya standartlar?nda geli?tirilmesi gibi de?i?meler dahil edilir.Kalk?nman?n amac?; ekonomik büyüme olmay?p, temel olarak insan ya?am kalitesinin artt?r?lmas? anlam?na gelmektedir. Altyap? geli?tirme, tar?msal ve endüstriyel kalk?nma, çevresel koruma, do?al kaynaklar? geli?tirme, sosyal hizmetler, ekonomik büyümeye katk? yapanlarda dahil olmak üzere, tüm faaliyetler sürdürülebilir bir tarzda insan?n ya?am kalitesine yapt?klar? katk?lar? de?erlendirmektir.
Sürdürülebilir Kalk?nman?n tan?m?n? ise ?öyle yapmak mümkündür; insan ve do?a aras?nda denge kurarak, do?al kaynaklara zarar vermeden, kaynaklar?n bilinçli olarak tüketilmesini sa?layarak gelecek nesillerin ihtiyaçlar?n?n kar??lanmas?na ve kalk?nmas?na imkan verecek ?ekilde bugünün ve gelece?in ya?am?n?n ve kalk?nmas?n?n planlanmas?d?r. Kalk?nman?n oda??nda insan vard?r ve sürdürülebilir kalk?nma; sosyal, ekonomik, ekolojik, mekansal ve kültürel boyutlarla insan?n yönetiminde ?ekillenmektedir.

Kalk?nma sadece büyüme ile e?anlaml? bir kavram olarak anla??lmamal?d?r. Beslenme, bar?nma olanaklar?, sa?l?k ve e?itim hizmetleri, insan haklar? gibi göstergelerde kalk?nma kavram?n?n içinde dü?ünülmektedir. Bu ba?lamda sürdürülebilir kalk?nma sadece ekonomik verilerin ?????nda incelenmemeli, sosyal ve siyasal boyutlarla bir bütün içerisine analiz edilmelidir. Var olan kaynaklar?n etkin kullan?lmaya çal???lmas?, ekonomi ve çevre ko?ulanl?n?n bir arada ele al?nmas?n?n daha faydal? olaca?? inanc?n?n yan? s?ra, teknolojik geli?melerinde sürdürülebilir kalk?nmaya olumlu katk?lar? olaca?? inanc? hakimdir.