Süperiletkenlik Nedir?

0
32

4390_zko_teardrop-300x197Bir iletkenin s?f?r dirençli süperiletken haline geçmesi için gerekli temel ?art dü?ük s?cakl?kt?r. Ama dü?ük s?cakl?k tek ba??na yeterli de?ildir. Çünkü yeteri kadar kuvvetli bir manyetik alan süperiletkenli?i yok eder. Bu nedenle manyetik alan?nda belli bir de?erin alt?nda olmas? gerekir. Her madde için farkl? olan bu manyetik alana kritik manyetik alan ?iddeti denir. Ayr?ca süper iletkenli?e geçi? s?cakl???nada kritik s?cakl?k denir. Kritik s?cakl?k her süperiletken madde için farkl? de?erdedir. Bu kritik s?cakl?k de?erinin alt?na kadar so?utulan baz? maddelerin süperiletken hale geçece?ini söylemi?tik. Tabi burada dü?ük s?cakl?k derken ne kadar dü?ük s?cakl?klardan bahsetti?imizi anlamak gerekiyor. ?lk ke?fedilen süperiletken olan civan?n süperiletkenli?e geçi? s?cakl??? -269C derecedir. Bu kadar dü?ük s?cakl?klara normal so?utucularla ula?mak mümkün de?ildir. Bu nedenle süperiletkenler s?v? helyum gibi çok dü?ük s?cakl?klarda s?v?la?an gazlar kullan?larak so?utulur. Günümüzde bile en yüksek süper iletkenli?e geçi? s?cakl??? -150C derece civar?ndad?r.Süperiletkenlerin do?ru ak?ma hiç direnç göstermemesinin yan?s?ra bir di?er önemli özellikleri manyetik alan? d??lamalar?d?r. Yani bir süperiletkenin üzerine yakla?t?r?lan bir m?knat?s sanki kar??s?nda e? kutuplu bir m?knat?s varm?? gibi itilir. Bu olaya Meissner Etkisi denir. Meissner etkisinin nedeni süperiletkene yakla?t?r?lan m?knat?s?n süperiletken üzerinde olu?turdu?u ak?mlar sebebiyle d?? manyetik alana e?it fakat ters yönde bir manyetik alan olu?mas?d?r. Bu etki süperiletkenleri baz? levitasyon uygulamalar? için kullan??l? k?lmaktad?r.
Süperiletken üzerine yakla?t?r?lan hafif fakat kuvvetli bir m?knat?s süperiletkenin olu?turdu?u manyetik alan taraf?ndan itilir. Bu itme kuvveti m?knat?s?n a??rl???na e?it oldu?u durumda ise m?knat?s havada as?l? kalabilir. Burada süperiletkenlerin yerçekimini engelledi?i gibi bir kan?ya kap?lmak yanl??t?r. Çünkü süperiletkenin üzerine yakla?t?r?lan m?knat?s e?er yeteri kadar hafif veya güçlü de?ilse yerçekiminin etkisiyle süperiletkenin üzerine dü?ece?i kolayca görülebilir. Ar?ca m?knat?s özelli?i göstermeyen maddelerde bu yöntemle havada as?l? tutulamaz.
Son olarak süperiletkenlerin uygulama alanlar?na birkaç örnek gösterelim.Süperiletken m?knat?slar MR görüntülemede, parçac?k h?zland?r?c?lar?nda, maglev trenlerde(yani manyetik kuvvetler yard?m?la raylar?n birkaç cm üzerinde hareket eden çok h?zl? trenlerde) ve baz? hassas alg?lay?c?larda kullan?lmaktad?r.
Yani bir süperiletkenin üzerine yakla?t?r?lan bir m?knat?s sanki kar??s?nda ters kutuplu bir m?knat?s varm?? gibi itilir. Bu olaya Meissner Etkisi denir. Benim anlayamadigim ters kutuplu miknatislar birbirini itmez  aksine kendine dogru ceker   yoksa  “ters “in anlamimi degisti  bunu anlayabilmis degilim.zit kutuplu miknatislar   ceker ayni kutuptan olanlar birbirini iter   .yukaridaki bilgiye gore ben bu zamana kadar yanlis bilmisim .bilgilendirdiginiz  cok tesekkur ederim