Süngerler ve Sünger Avcılığı

0
51

4390_zko_teardrop-300x197Parlak sar?, turuncu, k?rm?z? kimi zaman ise siyah ve mor olabilen süngerlerin belli bir ?ekilleri yoktur. Denizin dibinde düzensiz kümeler halinde bulunurlar. Boylar? birkaç sanrimetre olabildi?i gibi, metrelerce uzunlukta olanlar?na da rastlamak mümkündür. Doku ve organlar? bulunmad???ndan hayvandan çok bitki görüntüsündedirler.Süngerlerin anatomik yap?s? incelendi?inde, 2 k?s?mdan olu?tuklar? görülür. Süngerler, suyun içindeki zemine yap??arak tutunan kapal? bir k?s?m ve yukar? do?ru aç?lan oskulum olarak adland?r?lan bir aç?kl?ktan olu?ur. Yap?n?n yanlar?nda suyun sirkülasyonunu sa?layan delikler bulunur.
Sünger avc?l??? ilk olarak 1925 y?l?nda ortaya ç?km??t?r. O y?llarda dalg?çlar denizin 20 metre derinli?ine inerek, çe?itli özel ve kesici aletlerle süngerleri ç?kar?rlard?. Sonraki y?llarda ise, denizin dibini a?lar ile sürterek tarayan bal?kç? tekneleri bu görevi devrald?. Bu sayede daha önceki dönemlere k?yasla büyük miktarda sünger toplanmaya ba?land?. Ancak bu uygulaman?n avantaj?ndan çok dezavantaj? oldu?u, çünkü henüz büyümemi? süngerleri kopartarak su yüzeyine ç?kard??? gerçe?i ortaya ç?kt?. Bu ise sünger avc?l???n?n ileriki dönemleri için büyük bir risk olu?turuyordu. Günümüzde sünger avc?l???, dalg?ç elbiseleri giyen ve özel aletler kullanan avc?lar taraf?ndan yap?lmaktad?r.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.