Suite(Süit) Nedir?

0
32

4390_zko_teardrop-300x197Süit biçimi barok dönemde fazlas?yla popüler olarak kullan?lm?? eserlerdir. Bach, Handel, Corelli bu tür için pek çok eser bestelemi?lerdir. 20. yy da orkestra süitleri bestelenmeye ba?lam?? ve bu tür tekrar önem kazanm??t?r. George Bizet, Stravinski, Çaykovski, Debussy gibi pek çok besteci süit için önemli eserler bestelemi?lerdir.Süitlerin günümüzde en popüler olanlar? ise Bach’ ?n çello keman ve piyano için yazd?klar?d?r. Keman ve piyano için süit, partita olarak bilinmektedir. Bu eserlerin çal?nmas? virtiözite gerektirmektedir. ?cras? oldukça zor olan bu eserler, günümüzde ço?u konserin vazgeçilmezlerindendir. Yorumcular, ustal?klar?n? sergilemek için süit ve partitalar? özellikle icra etmektedirler.
Süitlerin as?l önemli taraf? ise dönem özelliklerini yans?tmas?d?r ki icrac?lar, bu eserleri çalarak ve inceleyerek dönem müzikleri hakk?nda bilgi sahibi olmaktad?rlar. Klasik Bat? müzi?inde dönem özelliklerini bilmeden eser icra edilmesi çok yavan ve yanl??t?r. Bach’ ?n eserlerini çalacak bir ki?i, Barok Dönem müzi?i hakk?nda yeterli bilgiye sahip olmal?d?r. Her dönemin kendine ait müzikal üslubu vard?r ve bunlar o döneme özgü yap?lard?r. Bu teknik özellikleri süitler ile çok daha aç?k ve net ö?renebilirsiniz.
Ço?u ki?i için geçmi?te kalm?? müzik olarak görülse de örne?in; bugün barok tarzda bir eser bestelemek için o dönemi bilmek gereklili?i vard?r. Klasik Müzik kurallar? olan ve bu ?ekilde çal?nmas? gereken bir müziktir ki süitler bu kurallar?n hepsini bünyesinde bar?nd?rmaktad?r. Güncel yaz?lacak bir eserde bile önceki müzikler incelenerek o do?rultuda eser yazmak daha düzgün ve biçimli olacakt?r.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.