Sudaki İstisna Buzul Çağını Engelliyor

0
31

4390_zko_teardrop-300x197Bu muazzam özellik canl?lar?n ya?amas? için de çok önemlidir. Çünkü bu özellik sayesinde buz, suyun üzerinde yüzebiliyor. E?er bunun aksi olsayd?, yani suyun hacmi dondu?unda küçülseydi, buz su üzerinde kalamaz ve dibe batard?. Bu yüzden de her buz suyun dibinde kalacak ve güne? ???nlar?n? göremeyecekti. Dolay?s?yla su dibinde sürekli biriken buz erimeyecek ve yeryüzünün buzlarla kaplanmas?na sebep olacakt?. Bunun sonucunda da canl? ya?am?n? tehdit edecek buzul ça?? ba?lam?? olacakt?.Buzdaki yo?unlu?u engelleyen bu durum, dünya üzerinde ani ?s? de?i?imini de engeller. Gece-gündüz s?cakl?k farklar?n?n çok fazla olmas?na da engel olur. Yani bu muazzam dengenin sa?lanmas?nda en önemli faktördür. Asl?nda suyun atom yap?s?n?n yan? s?ra bu atomlar?n buz içinde belirli bir aç?yla birle?meleri de bu olumsuz durumlar?n ya?anmas?n? engelliyor. Tam 105 derecelik aç? sa?lan?yor ve buz bu ?ekilde olu?uyor. Bu aç?n?n önemi di?er maddelerdeki birle?melerle mukayese edildi?inde daha aç?k ortaya konuyor. Hidrojen sülfür donma esnas?nda atomlar? farkl? bir aç?yla birle?ir ve bir istisna olu?turmaz. Buzda ise 105 derecelik aç? Dünya’ da ya?anm?? olan Buz Devri’ ne de aç?kl?k getiriyor. Buz Devri’ nde bu aç?n?n farkl? oldu?u tahmin ediliyor. Daha sonra bu aç?da meydana gelen de?i?iklik sayesinde bu ça?dan ç?k?ld??? varsay?l?yor.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.
Anla??lmakta hep zorlan?lm??, beygir gücüyle de hep kar??t?r?lm?? olan tork kavram?n? örneklerle aç?kl?yoruz.