Sucuk, Salam ve Sosisin Zararları Nelerdir?

0
15

4390_zko_teardrop-300x197Sucuk, salam ve sosis özellikle kahvalt?larda ve fast food al??kanl???ndan dolay? özellikle son y?llarda ülkemizde yayg?n olarak tüketilen g?dalar aras?nda yerini alm??t?r. Sosis özellikle fast food yiyeceklerde s?kça tercih edilen bir üründür. Salam ve sosis ise genellikle kahvalt?larda tercih edilen g?dalar aras?nda yer al?r.Peki salam, sosis ve sucu?u tehlikeli yapan nedir?
Salam, Sosis ve Sucuktaki tehlikeyi anlayabilmek için bu g?dalar?n nas?l yap?ld??? önem ta??r. Bu ürünler iç ya??, sinirler ve sinirlerin etraf?ndan tam olarak s?yr?lamayan çürüksü et parçac?klar?, kuyruk ya??, Akci?erler ki Sucuk yumu?ak olu?unu Akci?er’e borçludur, deriler, k?k?rdaklar, eklem yerleri, iblikler, gagalar, paçalar ve bunu söylemek ho? olmasa da k?llar ve tüyler bu ürünlerin içine kar??t?r?l?r. Bunlar çe?itli fabrikasyon i?lemleri sonucunda homojen olarak paketlenir ve raflarda kar??m?za ç?kar.
Söz konusu olan ?ey hayvanlar?n çe?itli at?k denilebilecek bölgelerinden bu besinlere katk? yap?ld???. Özellikle beyaz etli hayvanlarda da bu bir gerçek. Örne?in piyasada Nuget olarak adland?r?lan, tavuktan elde edilen ürün tavu?un çe?itli k?k?rdak, deri ve gö?üs bölgesindeki etlerden yap?l?r ve tat vermesi için d???nda baharat özelli?i ta??yan tanecikler vard?r. Buradaki ürünlerin içinde kullan?lan maddeler çe?itli büyük marketlerdeki ürünler incelenilerek do?rulanabilir. ?öyle ki, örne?in bir kilogram salam? veya sosisi bir kilogram etten daha ucuz bir fiyatla alabilme imkan?m?z var. %100 k?rm?z? et etiketi bulunan bu ürünlerin böyle bir çeli?kide olmas? biraz önce bahsetti?im maddelerin bu yiyeceklere kat?ld???n? do?rulamaktad?r.