Suçiçeği Nedir? Hastalığın Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

0
33

4390_zko_teardrop-300x197Hastal???n Belirtileri Nelerdir?
K?rm?z? pulcuklar hastal???n en büyük belirtileridir. 2 ila 3 gün gibi bir sürede lekeler kabarc?klara dönü?ür ve büyük bir ka??nt? iste?i olu?turur. Ac? vermez ve büyüklükleri çok fazla de?ildir. S?rt ve gö?üs bölgesi lekelerin ilk ad?m?d?r, daha a??r durumlarda bacaklara ve kollara s?çrayabilir. Yüksek ate? bir di?er belirtidir 39 derece en yüksek ate?tir fakat çok a??r durumlarda 40 dereceye ula?abilir. Hastal?k uzun süreli de?ildir. 5-15 gün aras?nda lekeler iz b?rakmadan kaybolurlar fakat ka??nt? çok fazla olursa ve hasta buna tepki verirse lekeler vücutta derin çukurlar b?rakabilir.Hastal?k Nas?l Tedavi Edilir?
Virüs kökenli di?er hastal?klarda oldu?u gibi suçiçe?inde de ilaç tedavisi mümkün de?ildir fakat ka??nt?y? azaltmak ya da hafife indirgemek amaçl? losyon ya da kremler kullan?labilir. Tedavi evde mümkündür. Hastan?n yata?? temiz tutulmal? çar?af ve yast?k k?l?flar? sürekli de?i?tirilmeli ve y?kanmal?d?r. Il?k du? hastay? rahatlatabilir. Ka??nt?n?n zarar vermemesi ad?na hastan?n t?rnaklar? törpülenmeli bebeklere ise eldiven giydirilmelidir. Hastan?n giysileri de temiz tutulmal?d?r. Özellikle iç çama??r? gün içerisinde sürekli de?i?tirilmeli ve y?kanmal?d?r. Hastal?k bula??c?d?r bu yüzden hastan?n odas?nda çok fazla vakit geçirilmemelidir ve hasta d??ar?ya ç?kar?lmamal?d?r.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.
Anla??lmakta hep zorlan?lm??, beygir gücüyle de hep kar??t?r?lm?? olan tork kavram?n? örneklerle aç?kl?yoruz.