Subliminal Zehirleniyoruz!

0
26

4390_zko_teardrop-300x197Öncelikle ‘Subliminal Mesaj’ ne demektir basit bir üslupla ondan bahsetmek istiyorum. Subliminal Mesaj; resim, müzik, video gibi etkenlerin içerisine duyu organlar?n?n alg?lama s?n?r?n?n alt?nda yani gözümüzle ilk anda idrak edemedi?imiz veya kula??m?zla duyup duydu?umuzun fark?na varamad???m?z bilinçalt?na mesaj göndermenin bir yoludur.Peki bu nas?l oluyor? Hepimiz 24. kare uygulamas?n?n içeri?ini, ne oldu?unu bilmesek te bir yerlerden duymu?uzdur.24. kare uygulamas? ?udur; eskiden sinema filmleri ?erit halinde büyük makaralara sar?l? olurdu ve film bu ?eritlere kare kare yerle?tirilirdi. Bilincimiz saniyede 23 kareyi alg?lamas?na ra?men bilinçalt?m?z bu say?n?n daha da üstüne ç?kmaktad?r yani saniyede 24 veya daha fazla kareyi alg?layabilir. Bunu fark eden reklam ve film ?irketleri film ?eridinin 24. karesine çe?itli objeler yerle?tirdiler. Bu kola içen bir kad?n silueti olabilece?i gibi cinsel mesajlar içeren kareler de olabilir. Ve bu yolla bilinçalt?na mesaj göndermeye ba?lad?lar. Örne?in bu kola reklam?ndan sonra filmden ç?kan seyircilerin büyük bir i?tahla kola almaya gittikleri gözlemlenmi?tir.
Peki bunun gelece?imizi ilgilendiren yönü nedir? ?öyle ki; bunu ö?renen kötü niyetli kimseler beynin bu zaaf?n? kötüye kullanmaya ba?lad?lar. ??e de ülkemizin ve gelece?imizin varisleri çocuklar?m?z? zehirlemekle ba?lad?lar. Çizgi filmlere, müziklere yerle?tirdikleri subliminal mesajlarla çocuklar?m?z? ve gençlerimizi tembelli?e, hedefsizli?e yönlendirip sorgulamayan, üretmeyen bir toplum yaratma amac?ndalar.
Bu sebeplerden dolay? bizler yar?n?m?z?n teminat? çocuk ve gençlerimizi bu tehlikelerden korumaya çal??mal?, örne?in kitap okumaya yönlendirmeli, televizyon ve kitle ileti?im araçlar?n?n ba??ml?s? olmaktan kurtar?p çal???p üretmeye yönlendirmeliyiz.
makalende bahsetti?in gibi gençli?imizi zehirlemeye çal??an ?er güçler var. böyle senin gibi duyarl? insanlar sayesinde bu ki?iler hedeflerine ula?am?yacak.  burada as?l görev ailelere dü?mektedir. Bu önemli ve güzel konuya de?indi?in için eline, fikrine, zihnine  sa?l?k karde?im.