Su Piresinin İlginç Dünyası

0
34

4390_zko_teardrop-300x197Su pireleri saydam kabuklular grubunda olup ?stakoz ve karidese akrabad?r. Çevreyle etkile?imleri oldukça geli?mi?tir. Ortam de?i?ikli?i ya?and???nda veya tan?nmayan ba?ka bir canl? taraf?ndan uyar?ld?klarnda farkl? tepkiler gösterirler. Bu davran?? farkl?l?klar? bazen o kadar h?zl? ve ani ya?an?r ki gerçekle?en de?i?imi gözlemlemek mümkün de?ildir. Bu esnada vücutlar?n? çok de?i?ik ?ekillere sokarlar. Bu durumu omurgas?z hayvanlar grubuna dahil olmalar?na borçlu olduklar?n? söyleyebiliriz. Su pireleri çok h?zl? üreyebilen canl?lard?r. E?eysiz üreme yoluna ba?vurmalar? bunun en önenmli sebebidir. E?eyli üremeyle k?yasland???nda e?eysiz üreyen canl?lar daha h?zl? ve birbirinin genetik kopyas? olarak ürerler. Su pireleri de bu yolla üremeyi seçerler.Ya?am alanlar?nda de?i?iklik olmad??? sürece yeni olu?an bireyler yeni çevre ?artlar?na uyumlu olarak do?arlar. Ya?am ko?ullar?n?n zorla?t??? durumlarda ise çevreye uyum sa?lamas? için yeni genetik kombinasyonlara sahip canl?lar üretmek gerekir. Bunun için canl? e?eyli üreme yoluna gider. K?? aylar?nda s?cakl???n azalmas?yla birlikte su pireleri de e?eyli üreme yapmaya ba?lar. Bu üreme döngüsü ekolojik ara?t?rma yönünden su pirelerini ilgi çeken bir canl? yapmaktad?r.
Su piresi s?cakl???n 20 derece oldu?u sularda rahatl?kla ya?ayabilir. Besin kayna??n? su içerisindeki canl?lar olu?turur. Paramesyum ve bakteri bunlardan baz?lar?d?r. Ayr?ca baz? bitki ve hayvan organizmalar? at?klar? da besinlerini olu?turabilir. Ayaklar?nda bulunan taraklar sayesinde besinleri süzerek a??zlar?na götürürler.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.