Stüdyo Mikrofon Tipleri

0
45

4390_zko_teardrop-300x197Mikrofon TipleriDinamik Mikrofonlar
Dinamik bir mikrofonda ses sinyali manyetik alan içerisindeki bir iletkenin hareketiyle meydana getirilir. Dinamik mikrofonlar?n pek ço?unda çok ince bir hafif diyafram ses bas?nc?na tepki olarak içeri girer. Diyafram?n bu hareketi manyetik bir alan içindeki ask?da kalan ses bobininin hareket etmesine neden olarak küçük bir elektrik ak?m? meydana getirir. Dinamik mikrofonlar, kondenser mikrofonlardan daha az hassast?r ve genel olarak daha fazla zahmetlidirler. Bunun yan? s?ra daha ucuzdurlar. Dinamik mikrofonlar bateri ve elektrogitarlar için kusursuzdurlar.
Kondenser Mikrofonlar
Pe?inde oldu?unuz kaynak mutlak do?ruluk oldu?unda eliniz kondenser mikrofona uzans?n. Kondenser mikrofonlar “h?za” ve ses dalgalar?n?n ince ayr?nt?lar?na dinamik mikrofonlardan daha duyarl?d?r. Bu basit mekanik sistem metal bir plakaya (arka plaka) yak?n bir ?ekilde konumland?rm?? ince gerilmi? iletken diyaframdan olu?ur. Bu düzenek harici bir güç kayna??ndan (bir batarya, özel bir güç kayna?? ya da mikserinizden gelen fantom güç kayna??) gelen elektik ak?m?ndan verilen elektrik ak?m?yla bir s??a üretir. Diyafram ses bas?nc?na tepki olarak hafifçe titre?erek voltaj de?i?imlerini (mikrofonun ç?k?? sinyali) üretmek ve de?i?tirecek olan elektriksel dirence neden olur. Kondenser mikrofonlar hem kat?-hal hem de tüp çe?itliliklerinde yayg?nd?r ve çe?itli ?ekil ve boyutlara sahiptir (ancak hepsi bu prensibe göre i?lev görür).
Kordonlu Mikrofon
Radyonun alt?n ça??nda kapsaml? bir ?ekilde kullan?ld?. Kordonlu mikrofonlar ticari olarak ba?ar?l? mikrofonlard?r. Di?er pek çok tipteki mikrofonlar? harekete geçiren ses bas?nç seviyesinden (SPL) ziyade kordonlu mikrofonlar, güçlü bir manyetik alan içerisinde, as?l? olarak duran küçük bir ö?eyi hareket ettiren hava moleküllerinin h?z?na tepki verir. Rüzgârl? bir havada d?? mekânlarda yap?lan kay?tlar esnas?nda kurulu olmaya yatk?n olmas?na ra?men bu i?levsel farkl?l?k stüdyo ortam?nda pek de önemli de?ildir.
USB Mikrofonlar
Mikrofon teknolojindeki son zamanlardaki bir geli?im olan USB mikrofonlar geleneksel mikrofonlardaki tüm unsurlar? içerir: kapsül, diyafram vb. Di?er mikrofonlardan ayr?ld??? nokta içerdi?i ek devrelerdir: on-board bir preamp ve analogtan dijitale çevrim yapan bir çevirici (A/D). Preamp, bu mikronunun bir miksere ya da harici bir mikrofon preampine ba?lanmas?n? gereksiz k?lar. A/D çevirici mikrofonun ç?k???n? analogdan (voltaj) dijitale (veri) de?i?tirir böylece bir bilgisayara do?rudan ba?lanabilir ve bir kay?t yaz?l?m? taraf?ndan okunabilir. Bu da mobil kayd?n? bir müzik üretim yaz?l?m? çal??t?r?p kay?t tu?una basmak kadar kolayla?t?r?r.