Stresten Kurtulmanın Yolları

0
34

4390_zko_teardrop-300x197Öncelikle stres çevremizdeki d?? etkenlerden olu?an ruhen bir s?k?nt? veya zorluktur.Hayat?m?zdaki stres unsurlar?ndan (trafik,insanlar,i?,okul vs.) kurtulmak için ancak onlar? yakmam?z gerekmektedir.Stresi biz en aza indirmek için ancak basit çözümler deneyebiliriz.??e yaramas? için her ?ey psikolojide biter. Mükemmel ikili mum ve hayal…Sinirli oldu?unuzda gev?emek için birkaç tane mum yak?n.Mumun ???nda büyü gibi rahatlama etkisi vard?r.Yakt???n?z mumun titrek ???nda hayal dünyas?na dalacaks?n?z ve sinirlerinizin ne kadarda ufak oldu?unun fark?na varacaks?n?z.

Sinirlerinizi gev?etmek stresten ar?nmak için yapacaklar?n?zdan biri de ?ark? söylemek.Ses tonlar?,vurgular? ve ?ark? seçiminiz o anki durumunuzu yans?tabilir.Fakat kendi sesiniz sizi gev?etecek,sinirlerinizi alacak ve ?ark?daki sözleri kendinize uydurup stres olu?turan unsuru o anl?k yok edeceksiniz.Unutmay?n sadece o anl?k mühim bir sorunsa mutlaka kar?? kar??ya gelmelisiniz. Ya?land???n?z için gülmeyi b?rakmazs?n?z, gülmeyi b?rakt???n?z için ya?lan?rs?n?z.Bu özlü sözün üzerinde fazlaca durun çünkü yap?lan ara?t?rmalarda bu sonuçta.Ayr?ca ya?lanman?n strese ba?l? olarak daha h?zl? geli?ti?imi söylememe gerek yoktur san?r?m.
Kahkahan?z? at?n ve rahatlay?n ! Mutlulu?a dokundu?unuz izlemi yaratacakt?r bu rahatlama size. E?er ki ben durduk yere kahkaha atamam diyorsan?z komedi videolar?n? izlemelisiniz.Anannelerimiz de hep söyle topra?a basman?n ne kadar rahatlatt???n? ek bir ?ey söylememe gerek var m? ama ?unu bilin ki toprakla bulu?mak içinizdeki negatifli?i ve olumsuzlu?u al?yor.O rahat zemine bast???n?zda gö?e ç?kar gibi olursunuz.