Stresin Olumlu Etkileri

0
12

4390_zko_teardrop-300x197?nsan vücudu dengesini ve süreklili?ini sa?lamak için bir makine misali sürekli olarak çal???r. Bu makinenin dengesini bozan birçok etken olabilir. Bu etkenlere vücudumuzun verdi?i kontrolsüz tepkiler strestir. Stres insan vücudu üzerinde yayg?n olarak bilinen olumsuz etkileri oldu?u gibi olumlu etkileri de olabilir.Vücudumuz stres alt?nda alarm verir. Bu alarm alt?nda ani duruma uyum sa?lamak için vücut epinefrin yani bilinen ad?yla adrenalin salg?lar. Böbreküstü bezlerinin iç k?s?mlar? taraf?ndan öz bölgede salg?lanan adrenalin insan vücudunda dola??m sisteminin organlar?ndan olan damarlar?n geni?lemesini sa?lar. Bu sayede ani durumlar kar??s?nda hayati organlar?n kan ihtiyac? sa?lanm?? olur. Örnek vermek gerekirse bir insan bir köpekten kaçarken ola?an ko?ullarda ko?tu?undan daha h?zl? ko?abilir veya kendisi için çok önemli bir s?nav s?ras?nda ola?an bir durumdan daha fazla bir konsantrasyon içine girebilir. Gece yar?s? elektrikler kesildi?inde karanl?kta ki?inin göz bebeklerinin büyümesi ve bunun sonucunda görü? netli?i ve alan?n?n artmas? da buna örnek olarak gösterilebilir.
Ki?inin de?i?en bu ani veya beklenmedik durumlar kar??s?nda h?zl? bir ?ekilde çevreye uyum sa?lamas? olumlu duygular da uyand?r?r. Çevreye kar?? her zaman reaksiyona haz?r bir halde olan ve rutin durumlar kar??s?nda otomatik haz?r tepkiler verebilen insan beyni ola?an d??? bir durum ile kar??la?t??? zaman tepkiyi olabildi?ince çabuk vermek ister.
Stres; ani heyecan, sevinç, korku gibi durumlar?n yaratt??? ola?an d??? durumlara kar?? bize bir kalkan görevini görür. Stres alt?ndaki insan adrenalinin tetikleyici gücü sayesinde kendi potansiyelinin s?n?rlar?n? a?abilir. Stres alt?nda insan?n solunumu, kalp at??lar? ve nabz? artar. Dolay?s?yla kan ak??? da h?zlan?r. Dikkat oda?? geni?ledi?i gibi dikkat oda?? dengesizle?ti?i için insan?n hissetti?i ac? da azal?r.