Stres Saç Bayazlamasında Etkili Midir?

0
33

4390_zko_teardrop-300x197Stres ayn? zamanda fiziksel görünüm üzerinde de etkili olabilir. Saç dökülmesinden akne olu?umuna kadar zarar sa?layabiliyor.Peki saçlar?n beyazlamas?n? h?zland?rd??? do?ru mu?
Bir efsaneye göre Maria Antoinette giyotinle idam ettirilme cezas?na çarpt?r?ld???nda idam gününden önceki gecede tüm saçlar? beyazlad?. Tüm bunlara ya?ad??? sterin sebep oldu?u öne sürüldü. O zamanlar bunun tam anlam?yla bilimsel bir aç?klamas? olmamas?na ra?men günümüzde saç beyazlamas?n?n stere ba?l? oldu?una inan?lmaktad?r.
Beyaz saçlar genellikle 30 ve 35 ya?lar? aras?nda belirmeye ba?lar. Ancak ya? aral??? ve beyazlama oran? ?rk gibi faktörlere göre de farkl?l?k gösterebilir. ( Beyaz insanlarda, Asya kökenlilere veya siyahilere göre daha h?zl? beyazla?ma gözleniyor.)
Stres saç kayb?na neden olur. Ayr?ca saçtaki baz? pigmentlerin kaybedilmesiyle birlikte beyaz saçlar?n görülme oran? art?? gösterebilir.
Öncelikle neden saç?m?z?n renklendi?inden bahsedelim. Ba??m?z yüz binlerce saç köküne sahiptir. Kerotinasitler olarak bilinen hücreler keratin in?a ederek saç? olu?turur. ( Cildimiz ve t?rnaklar?m?z da keratinden olu?ur. ) Saç kökü ortaya ç?kmadan önce keratin içindeki pigmentler melanin olarak adland?r?l?r. Saçalar?m?z griye döndü?ünde melanin miktar? azalm?? olur, tamamen beyazlad???nda ise melanin yok olur. Yani saça renk veren melanin maddesinin yok olmas?yla birlikte saç beyazlar.