Stres Egzaması Nedir?

0
41

4390_zko_teardrop-300x197Ku?kusuz bunda en büyük etken strese ba?l? olarak geli?en psikolojik durumlard?r.Strese ba?l? olarak olu?an deri hastal?klar? aras?nda en s?k görülen ‘liken simpleks kronikus ‘dur.Bu hastal?k ayn? zamanda stres egzamas? olarak da bilinmektedir.Son derece yayg?n olan stres egzamas? en çok 30-50 ya? aral???ndaki ki?ilerde görülmektedir.Ayr?ca kad?nlarda görülme oran?n?n erkeklere göre daha yüksek oldu?u bilinmektedir.Alerji yatk?nl??? olan ve obsesif ki?ilik yap?s?na sahip olan ki?ilerde daha s?k rastlanmaktad?r.
Bu hastal???n ba?lang?çta anla??lmas? zordur çünkü kesin bulgularla kendini belli etmez.Ki?inin ka??nt? duymas? ve sürekli ka??nt? ve sürtünme sonucu k?zar?kl?k olu?umu ile kendini göstermeye ba?lar.Ka??nan bölgelerde bir süre sonra kepeklenme,k?zar?kl?k ve deride kösele benzeri kal?nla?ma ile pul pul deri dökülmeleri ve kabuklu yaralar olu?maya ba?lar.Egzaman?n ilerlemesiyle birlikte bu bölgelerde sulanma,a?r? ve aç?k yara olu?umu ba?lar.Daha da ilerlerse bu yaralardan giren bakteriler enfeksiyon olu?umuna yol açar.Tedavisi yap?lmazsa yaralar yay?l?r ve ka??nt?lar daha kötü bir hal al?r.Vücudun herhangi bir yerinde görülebilir ancak en s?k görülen yerler ense k?s?mlar? ,s?rtta kürek kemiklerinin üzerindeki deri ve bacaklard?r.Hastal?k bazen makat bölgesinde de olu?abilir ve ?iddetli dayan?lmaz ka??nt?lara yol açabilir.Tedavi edilmedi?i durumlarda deride ger dönü?ümsüz izler olu?ur.Deri renginde de?i?im ve kal?nla?ma görülebilir.Stresten do?an bir hastal?k olmas?na kar??n ayn? zamanda strese de sebep olur ve bu durum hastal???n nüksetmesine neden olur.Tüm hastal?klarda oldu?u gibi erken tan? ve tedavini yap?lmas? çok önemlidir.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.