Stephen Hawking’in Kıyamet Teorisi

0
38

4390_zko_teardrop-300x197Hawking bu programda bilim insanlar?n?n elini çabuk tutmalar? gerekti?ini, evrenin en fazla bin y?ll?k bir ömrünün kald???n? söyledi. Bu yüzden insanlar yeni ya?anabilir gezegenlere göç etmeliydi. Bu teoriye bu konuyla alakal? birçok bilim insan? destek verdi. Hawking bu teoriyi ortaya atarken de son 100 y?ldaki do?a olaylar?n? çözümledi?ini ve nereye varaca??n? az çok kestirdi?ini söylüyor. Yani bu teoriye bu olaylar? baz alarak ula?t???n? belirtiyor. Stephen Hawking’ in K?yamet Teorisi’ ne dayanak olu?turan en önemli olaylar? ?öyle s?ralan?yor:1.) Güney Amerika’ da meydana gelen f?rt?nalar,
2.) Britanya’ daki sel olaylar?,
3.) Kutuplarda kopmakta olan buz da?lar?,
4.) Asya’ da çok ?iddetli hissedilen kurakl?k,
5.) Orta Amerika’ daki f?rt?na ve kas?rgalar,
6.) El Nino ismi verilen iklim de?i?ikli?i ( Amerika’ daki sel felaketlerine sebep olan iklim de?i?ikli?i ),
7.) Afrika ve Asya’ da kurakl?k nedeniyle meydana gelen ölümcül salg?n hastal?klar.
Stephen Hawking’ in y?llara göre tahminleri de ?öyle:
2000-2400 y?llar? aras?nda gerçekle?mesini bekledi?i olaylar: Bu tahminlerinde merkeze El Nino iklim de?i?ikli?ini koyuyor. Bu iklim de?i?ikli?i sebebiyle birçok salg?n hastal?k geli?ecek. Hortum ve kas?rgalar artacak. Sera etkisi daha ?iddetli bir hal alacak. Ani ?s? de?i?imleri nedeniyle bitki örtülerinde de?i?imler meydana gelecek. Ç?? felaketleri artacak. Buzullar eriyecek, seller artacak. Is?nma seviyesi bu ?ekilde devam ederse en fazla 400 y?lda Alp Da?lar?’ nda kar kalmayacak.
2400-2500 y?llar? aras?ndaki tahminleri: Bu y?llar aras?nda Güney Yar?mküre felaketler ya?ayacak. Okyanuslardaki sular yükselecek. Buna kar??n Güney Avrupa’ da kurakl?kla kar?? kar??ya kalacak. Kuzey Avrupa ise sellerle bo?u?acak. Güney Yar?mküre’ den Kuzey Yar?mküre’ ye büyük göçler gerçekle?ecek.
2500-2800 y?llar? aras?ndaki tahminleri: Ya?anacak göçler nedeniyle büyük sava?lar ç?kacak. 2 yar?mküredeki buzullar da tamamen eriyecek ve karalar sular alt?nda kalmaya ba?layacak. Do?al kaynaklar kuruyacak.