Spina Bifida Hastalılığı ve Tedavi Yöntemleri

0
30

4390_zko_teardrop-300x197Spina Bifida hastal??? isim olarak halk dilinde pek bilinmez fakat bebeklerin binde 3-4 gibi hat?r? say?lacak bir oranda etkileyen bir durumdur. Spina Bifida ayr?k veya aç?k omurga anlam?na gelmektedir. Gebelik döneminde olu?an hastal???n olu?tuktan sonra tedavi edilmesi de?ilde gebelik öncesi tedavi edilmesi gerekti?i konusunda uzmanlar uyar?larda bulunmaktad?r. Spina Bifidaya önlem al?nmazsa do?an bebe?in omurili?i do?umdan sonra kapanmaz ve deri ile örtülemez. Spina Bifida olan bebek ayr?ca aç?k olan omurilik sebebi ile felçli de olabilir. Aç?k olan bu sinir sistemi iletimlerini yapamaz ve gerekli uyar?larda bulunamaz duruma gelebilir.
S?rttaki Spina Bifida aç?kl??? çok önemi yüksek bir sinir merkezidir. Vücuttaki di?er bölgelere giden sinirlerinde geçti?i bir yerdir. Bölge olarak ba? k?sm?na ne kadar yak?nda zarar boyutunun da o kadar fazla olaca?? söylenebilir. Kal?c? ve daha a??r felç durumlar? söz konusudur. Spina Bifida’l? bebekler e?er tedavi edilmez ise hidrosefali de görülür. Hidrosefali sinir sitemi s?v?s?d?r. Omurilikte ve beyinde bask? yapan bu s?v? bebeklerin yumu?ak olan kafa tas?nda orant?s?z büyümelere ve beyine zarar vermeye ba?lar.
Tedavisinden önce hastal???n olu?ma durumunu incelersek asl?nda masum bir nedeni vard?r. Anne ve ya baban?n ihmallerinden de?ilde annenin vücudunun dengesi ile alakal? bir durum söz konusudur. E?er çocuk Spina Bifida l? do?mu?sa bu annenin folik asit, mineraller ve baz? vitaminlerce fakir bir vücut yap?s?na ba?l? oldu?u söylenebilir.
Tedavi olarak ilk olarak gebelikten önce folik asitçe zengin g?dalar al?n?lmas?, hatta direk folik asit takviyesi yap?lmal?d?r. Gebelik a?amas?nda al?nan önlemler genelde çözüm getirmez. Spina Bifida olarak do?an bebek ameliyat edilir ve s?rt?ndaki kese al?n?r. Beyin ve omurilikte meydana gelen hidrosefali durumu da beyne yerle?tirilen bir pompa(?ant) ile fazla bas?nç yapan s?v?n?n hortumlarla mideye bo?alt?lmas? ile düzelir.