Spektroskopi Nedir?

0
18

4390_zko_teardrop-300x197Spektroskopi kavram?, daha çok kimya biliminde kullan?lmakta olan bir kavram olmakla birlikte, inceleme alan? itibariyle fizik bilimiyle de ili?kilidir. Bu kavram, kimyada kimyasal incelemelerle ayn? anlamda da kullan?lmaktad?r. Kimyasal incelemeler bir bütün içerisinde de?erlendirildi?inde, spektroskopinin bu ba?l?k alt?nda, incelemenin türüne ve de incelenen maddenin yap?s?na göre farkl? tür ve de teknikleri bulunmaktad?r.Fizik ve de kimya bilimi ile ilgilenen bilim adamlar?, spektroskopiyi sadece kimyasal analiz yöntemi olarak de?erlendirmemektedir. Kavram?n tam olarak ne oldu?una bak?ld???nda ise kar??m?za, maddeyi meydana getiren temel bile?enlerin ve de maddenin sahip oldu?u tüm özelliklerin di?er bile?enler, ses ve de ???kla incelenmesidir. Spektroskopi, kavram olarak kimya literatürüne girmi? olsa da, fizik ve de daha birçok bilim dal?yla da ili?ki halindedir. Kimyasal analizlerin d???nda spektroskopi, optik ve de fonotik analizlerin yorumlanmas?n? da sa?lamaktad?r. Bu aç?dan bak?ld???nda kavram?n, bilimin geli?mesinde oldukça önemli roller oynad??? gözükmektedir. Optik ve fonotik analizlerin yorumlanmas?, kavram?n uygulama alan?n çok daha geni?lemesine neden olan faktörler aras?nda yer almaktad?r. Ayn? zamanda tüm bu inceleme ve de analiz i?lemlerinde, geli?en teknoloji ve yeni bulu?lar gibi nedenlerle, her geçen gün spektroskopi yöntemleri de?i?mekte, böylece daha olumlu sonuçlar veren incelemelerde bulunulmaktad?r.
Kimyasal incelemelerin yani spektroskopilerin birçok de?i?ik türü bulunmaktad?r. Bu türler, ba?ta fonotik, fiziksel ve de optik olmak üzere birçok teknikten meydana gelir. Baz? durumlarda ise, kimyasal incelemelere gerek duyulmaz fakat yine de spektroskopi kullan?labilmektedir. Bu tür durumlar?n ba??nda ise, astrofizik incelemeler gelmektedir. Bilim insanlar?nca, maddelerin ???kla olan etkile?imlerinin incelenmesi olarak da tan?mlanmakta olan spektroskopi, analitik kimya ve de moleküler biyoloji gibi geli?en dünyan?n en önemli çal??malar?n?n topland??? bilim dallar?nda da kullan?lmaktad?r. Burada, spektroskopiden maddenin ???k yard?m? ile tan?mlanmas? ?eklinde faydalan?lmaktad?r. Yine bu tür alanlar?n d???nda di?er bilimsel ara?t?rmalarda da spektroskopi kullan?lmaktad?r. Tarihsel süreç içerisinde bak?ld???nda spektroskopi, üzerinde uzun y?llarca ara?t?rma yap?lan bir tekniktir. Bu çal??malar sonucunda önceleri, maddeler sadece görülebilen ???k ile incelenirken, geli?en teknoloji ile bu durum de?i?erek art?k görünür ???k d???nda di?er ???k türlerinin de incelemelerde kullan?lmas? sa?lanm??t?r.
Spektroskopik incelemelerde, ara?t?r?lmas? yap?lmakta olan maddeye bir tanecik gönderilir ve bu taneci?e de uyar?c? ad? verilir. Ard?ndan ise, maddenin kendisine gönderilen uyar?c?ya verece?i tepki gözlemlenir. Ara?t?rmalarda maddelere gönderilen uyar?c?lar, proton, nötron, elektron, atom ya da herhangi bir molekül olabilmektedir. Bu durum, ara?t?rman?n türü ve ne sonuç elde edilmek istendi?ine göre farkl?l?klar göstermektedir. Spektroskopik incelemelerde, maddeler üzerine radyo dalgalar?, mikrodalga ve de X ???nlar? gibi ???n?mlar da gönderilebilmektedir. Bu durum, spektroskopinin inceleme alan?n?n ne denli geni? bir alan oldu?unun göstergesidir.
Baz? spektroskopi incelemelerinde, herhangi bir madde radyasyona maruz b?rak?l?r ve maddenin radyasyona verece?i tepki incelenir. Ayn? zamanda yine maddelerin elektromanyetik radyasyon yayma durumlar? da spektroskopi incelemelerinde gözlemlenmektedir. Burada maddelerin radyasyon ile ili?kileri incelenerek, özellikle de astronomi bilimi için büyük ad?mlar at?lmas? sa?lanmaktad?r. Uzaydaki radyasyondan korunabilme aray??lar?, maddelerle radyasyon aras?ndaki ili?kiyi inceleyen spektroskopi ara?t?rmalar?yla ?ekillenmektedir.