Spastik Kolon Nedir? Belirtileri Nelerdir?

0
36

4390_zko_teardrop-300x197Spastik kolon her 5 insan?n 1′inde görülen, genelde sabahlar? kar??la??lan, sorunu ya?ayan ki?ilerce pek önemsenmeyen, ya?am kalitesini dü?üren bir rahats?zl?kt?r. Bazen stresten, bazen heyecandan gibi basit nedenlerle de olsa, bu hastal?k baz? durumlarda kanserin ve buna benzer ciddi hastal?klar?n belirtisi de olabilmektedir. E?er bu durumdan ?ikayet ediliyorsa doktora ba?vurmak ve hastal???n sebebini ara?t?rmak yap?lacak en do?ru harekettir.Hastal?ktan ?ikayetçi olan ki?i uzmana ba?vurdu?unda, idrar incelemesi, kan testi, kolonoskopi , sigmoidoskopi gibi görsele dayanan testler yap?l?r. En iyi sonucu verdi?i söylenen sistem kolonoskopidir. Ucunda kamera bulunan bir araç ba??rsaklara sokularak, görüntü al?nmakta, al?nan görüntüde hastal??a neden olan rahats?zl?klar alg?lanmaktad?r. Genede ba??rsak incelemelerinde herhangi bir problemle kar??la??lmazsa spastik kolon te?hisi konulur. E?er ba?ka bir ba??rsak sorunu varsa bu psikolojik bir hastal?k olan spastik kolon de?ildir.
Hastal???n tan?s? koyulduktan sonra strese ba?l? sorunlar?n ve ruhsal problemlerin düzeltilmeye çal???lmas?ndan ba?ka bir tedavi seçene?i bulunmuyor. Sinirsel rahatlatma ve benzer ilaçlar?n kullan?m?(tavsiye edilmez) ile geçici çözümler sunulabilir. Stresten kurtulma yollar?, düzenli beslenme, heyecanlanmamaya özen göstermek yap?lmas? gereken en etkili yöntemlerdir
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.