Sosyal Medyanın Yan Etkileri-Zararları

0
34

4390_zko_teardrop-300x197Tüm bu geli?melerin ve kolayla?t?r?c? etkilerin art???yla, insan ili?kileri ciddi yaralar almakta. Özellikle günümüzün yayg?n olarak kullan?lan sosyal payla??m siteleri sayesinde insanlar sosyalle?ti?ini dü?ünürken, asl?nda asosyalli?e do?ru ad?m at?yorlar, fark?nda de?iller. Gittikleri yerlerden, yan?nda bulunan ki?ilere, yedikleri yemeklerden, yapt?klar? i?lere kadar bir çok ?eyi insanlarla payla?ma iç güdüsüyle hareket etmeye ba?lad?lar. ?stemsiz bir ?ekilde, güncelledikleri durumlar?n ‘be?en’ilme arzusuyla yan?p tutu?tular. Yap?lan ara?t?rmalar da gösteriyor ki; sosyal payla??m siteleri asl?nda insanlar?n psikolojisini olumsuz yönde etkiliyor. En iyi bildi?imiz ba??ml?l?k yapan maddelerin ba??nda gelen; sigara, alkol ve uyu?turucu maddelerinin aras?na, sosyal payla??m sitelerine ba??ml?l?k maddesi de ekleniyor haliyle. Yine yap?lan ara?t?rmalar?n sonucunda, internetten uzakla?t?r?lan insanlar?n, t?pk? alkol, sigara ve uyu?turucu gibi ba??ml?l?k yapan maddeleri b?rakt?klar?nda vücutlar?nda meydana gelen tepkileri gösterdikleri gözlemliyorlar. Agresiflik, depresiflik, insanlarla ileti?im kuramama vs.Sosyalle?ti?imizi dü?ünürken, asl?nda asosyalle?iyoruz. Dikdörtgen ekran?n kar??s?nda, oturdu?umuz o koltuklar?m?zda rahat?m?z? dü?ünürken, bünyemiz bundan fazlas?yla olumsuz etkileniyor, ama farkedemiyoruz. ?nsanlarla ileti?imimiz sadece yaz?dan ibaret olmaya ba?l?yor. Konu?ma ad?na gösterdi?imiz çaba, devede kulak kal?yor. ?nsanlar yüzyüze konu?maya hasret kal?yoruz. Ve ne vakit insanlarla kar?? kar??ya gelsek, konu?amamaktan yak?n?yoruz Çünkü hayatlar?m?z sadece internetten, sosyal a?lardan ibaretle?iyor. Önce hâl hat?r fasl?yla ba?lay?p ard?ndan bir iki çe?it farkl? konulardan bahseder olsak da, konular yine dönüp dola??p, ayn? noktaya geliyor. Kar??m?zdakinin sosyal payla??m sitelerindeki aktivitelerinden, gitti?i yerlerden, yazd??? sözlerden payla?t??? videolara kadar didik didik konu?uluyor. Bu da yetmezmi? gibi, sanal dedikodular da birbirini takip ediyor. Be?endi?i, ho?land??? ki?iyi gösterip, yazd?klar?ndan ve yapt?klar?ndan aç?yorlar sohbetleri. K?saca sohbetler bozuluyor, muhabbetler koyula?mak yerine, aç?kla??yor, s?radanla??yor.
?nsanlar sosyalle?mekten uzakla?t?kça, uzakla??yor, ama kimse farketmiyor. Herkes birbirini uyar?yor ama dönüp de aynaya bakm?yor. Herkes dünyay?, sanal alemden kurtar?yor gerçek dünyadan koptukça kopuyor. Can? bile yansa, ac?s?n? önce sanal alemde payla??yor. Duygular köreliyor, duygular can çeki?iyor.
güzel bir payla??m, eme?inize sa?l?k…
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.