Sosyal Ağların Sırları – 3

0
39

4390_zko_teardrop-300x197Twitter Takipçi Artt?rma ve ?leti?im Kurma Yollar?
Twitter’da insanlar sizi nas?l bulabilir? sorusunu cevaplarsak san?r?m takipçileri artt?rman?n formülünü de vermi? olaca??z. ?nsanlar bizi nas?l bulur?
1- ismimizi arat?r/ rumuzumuzu arat?r
2-Hashtag
3-Fikir uyumu ve geri takip
4-Resim Payla??m?Bu 3 maddeden 2. ve 3. madde üzerinde duraca??m. Çünkü 1. madde bizi tan?yan ya da merak eden az?nl?ktaki kitlenin takip etmesini sa?layan bir madde. Di?er maddeler ise takipçi say?lar?m?z? daha h?zl? artt?rabilecek bir yol.
Hashtag
Twitter’daki etiket sistemine hashtag deniyor özetle. Hashtag kullanarak ilgili kelimelerde arama yapanlar?n da kar??s?na ç?kma ?ans?m?z çok yüksek. Özellikle TrendTopic (TT) konular?na göz at?n. Bu konularda kullan?lan hashtaglarda sizde tweet atmaya ba?lar at?lan tweetlere cevap yazarsan?z etkile?iminiz artar. Etkile?iminizin artmas? hemen birilerinin sizi takip edece?ini de göstermez. Kulland???n?z gündem hashtag?nda çarp?c? cümleler yazman?z gerekir çünkü insanlar farkl? olanlar? takip eder.TrendTopic bölümünü mutlaka kullan?n. Vaktinizi at?lan tweetlere pozitif cevaplar atarak de?erlendirin. Her zaman olumlu yazman?z gerekmez burda. Aksi bir tweet rakip dü?ünceye sahip kitlenin ilgi oda?? olman?z? sa?lay?p retweet edilmenize de yard?mc? olur. Ayk?r? hareketler çok tepki çekebilece?i gibi çok takipçi de çekebilir.
Çal??t???n?z bir sektör ile ilgili hashtag kullam?n?z bu sektöre ve hashtaglar? takip eden kitle taraf?ndan görülmenizi ve takip edilmenizi sa?layabilir. Örne?in arama motoru optimizasyonu ile ilgili tweeet atacaks?n?z. Tweet atarken hashtag?m?z? mutlaka yaz?yoruz. Örn: #Seo tek bir bile?en ile çözülebilecek bir algoritma de?ildir. #Backlink etkisi sektörel olmal?d?r. gibi bir tweet atarak bu sektörde olan ya da ilgisi olan hedefli takipçi say?n?z?n artmas?n? da sa?lar.
Siz takip edildikçe ba?kalar?n?n profillerinde Kimi takip etmeli bölümünde de önerilmeye ba?lanacaks?n?z. Takipçilerinizin yüksek say?da takipçisi varsa ve popülerse bu size avantaj katacakt?r.