Sony Ericsson Xperia Ray İnceleme

0
47

4390_zko_teardrop-300x197Sony Ericsson’un Android tabanl? telefon modellerinden biri olan Xperia Ray’i 1 hafta boyunca inceledik. Telefonu kutusundan ç?kard???m?z andan itibaren kaliteli ve ??k bir cihaz oldu?unun hemen fark ettik. Arka kapa??n füme benzeri parlak olmayan bir plastiktek yap?lm?? olmas? ve telefonun yan k?s?mlar?n?n metal olmas? bu ??k görüntünün en önemli kayna??.
Telefonun genel tasar?m?na bakt???m?z zaman sa? bölümde ses seviyesi tu?lar? mevcut. Üst bölümde 3.5mm kulakl?k giri?i ve telefonu açma kapama dü?mesi yer al?yor. Sol tarafta micro usb giri?i bulunan telefonun alt bölümünde herhangi bir tu? yada giri? bulunmamakta. Ön yüze bakt???m?zda sa? ve solda dokunmat?ik geri dönme ve özellikler tu?u yer al?yor. Tüm telefonlarda gibi ana ekran tu?u ortada konumland?r?lm?? ve fiziksel tu? olarak tasarlanm??. Bu tu?un alt?nda normalde beyaz ???k yanan bir bölüm mevcut. Telefon ?arj olurken k?rm?z? yanan bu bölüm, okunmam?? mesaj yada cevaps?z ça?r? olmas? durumunda yan?p sönerek kullan?c?y? uyarmakta.Telefonda 3.3 inçlik LED ekran kullan?lm??. Bir Xperia Arc kullan?c?s? olarak ilk ba?tan beri bana küçük gelse de ufak ekranl? telefon arayanlar için uygun bir boyut. Ekran?n hemen üst bölümünde hareket sensörleri ile VGA kalitesinde ön kamera mevcut. Görüntülü görü?me yapmak için oldukça faydal?. Aran?zda görüntülü görü?meyi kim kullan?yorki ? diyenler olmu?tur. 3G ba?lant?s? ile operatör üzerinden görüntülü görü?me yapm?yor olsan?z da skype vb. programlar sayesinde kablosuz ba?lant? üzerinden çok rahat görüntülü görü?meler yapabilirsiniz. Özellikle yurt d???nda arkada?lar?n?z tan?d?klar?n?z var ise çok seveceksiniz. Telefonun arka yüzünde 8mp lik HD kamera ile led flash bulunuyor. Yaz?n?n ba??nda da belirtti?im üzere telefon çok ??k ve kaliteli bir görünüme sahip. Bu tasar?mda ele?tirebilec?im birkaç küçük nokta mevcut. Cihaz?n sa? yan?nda ses seviyesi tu?lar?n?n oldu?u bölümde kamera çekim tu?u da yer alsayd? güzel olacakt?. Herhangi bir?ey çekmek istedi?inizde eliniz otomatik bir ?ekilde bu tu?u ar?yor. Bir di?er özellik de Xperia Arc modelindeki gibi mini HDMI giri?i olsayd? çok daha iyi olurdu. Buna eksiklik demek yanl?? asl?nda çünkü piyasadaki nadir telefonlarda bu özellik var. Bir temenni olarak belirtmek istedim.
Telefonun tasar?m?ndan bahsettikten sonra kullan?m performans?n? inceleyelim. Son zamanda piyasaya ç?kan Xperia serilerindeki gibi Xperia Ray de Android 2.3.4 i?letim sistemini sorunsuca çal??t?rabiliyor. Ekran geçi?leri, uygulama aç?l??lar?, klavyede yaz? yazmak, çoklu görü?me yaparken nette dola?mak vb. tüm i?lemleri çok rahat yapabiliyorsunuz. Teknik özellik olarak 1GHz Scorpion processor, Adreno 205 GPU, MSM8255 Snapdragon chipset i?lemci grubu ile 512 mb ram ba?ar?l? bir performans sergiliyorlar. Cihaz?n pil performas? da yüksek. Her ne kadar çok yo?un ve 3G ba?lant?s? kullanmam?? olsak da ekran?n ufak olmas? ve son güncelleme ile artan pil performans? bizleri etkiledi?ini söyleyebiliriz. Testlerimiz süresince telefonu gün a??r? ?arj etmek güzeldi. Telefonu her gün ?arja koymak hatta gün içinde bile arada ?arj edilen ba?ka marka telefonlar oldu?unu dü?ünürsek Xperia Ray için di?er telefonlarla aras?nda büyük bir fark olarak göze çarp?yor.
Xperia Ray üzerinde mini HDMI gibi bir giri? bulunmasa bile görüntüleri yada müzikleri ayn? a?a ba?l? bulunan televizyon yada bilgisayar?n?za kablosuz olarak DLNA teknolojisi sayesinde payla?t?rabiliyorsunuz. Bunu yapabilmek için telefon üzerindeki DLNA yaz?l?m?n? çal??t?rmak ve payla??m yapaca??n?z cihaza izin vermek yeterli oluyor.
Xperia Ray’de yine di?er xperia serilerindeki gibi yaz? yazmak oldukça kolay. Andorid üzerindeki otomatik kelime tamamlama özelli?i Sony Ericsson taraf?ndan çok ba?ar?l? ?ekilde kullan?lm??. Yaz? yazarken hem h?zl? olmak hem de parmaklar?n?z tu?lara göre büyükse birebir do?ru yazman?z normal ?artlarda imkans?z. Ancak kelime tamamlama özelli?i ile bakmadan do?ru yazman?z mümkün. Yolda yürürken yada otobüste çok rahat yaz? yazabiliyorsunuz. ?lk zamanlar sözlükte olmayan kelimelere denk gelseniz de bir kere do?ru yazd?ktan sonra o kelimeleri de otomatik olarak sözlü?e ekliyor. Herhangi bir Xperia modelini teknoloji ma?azas?nda deneme ?ans?n?z olursa lütfen yaz? yazmay? deneyiniz.