Solunum Nedir? Canlılarda Solunum Sistemi Nasıl Çalışır?

0
35

4390_zko_teardrop-300x197Solunum olay? s?ras?nda;
– Hücre oksijen almaktad?r.
– Hücresel solunum yap?lmaktad?r.Yani oksijen oldu?u zaman besinlerden ATP enerjisi üretilmektedir.
– Vücuttan karbondioksit ve su meydana gelmektedir.
– Solunum s?ras?nda meydana gelen karbondioksit vücuttan uzakla?t?r?lmaktad?r.Hücre solunumu
Besin maddelerinin hücrelerimizde oksijenli ya da oksijensiz bir ?ekilde parçalanarak enerji aç??a ç?kar?lma olay?na denmektedir. Oksijensiz solunum, vücudumuzda bulunan glikozun oksijensiz ortamda parçalanarak enerji elde edilmesi durumudur. Oksijensiz solunumun, anaerobik solunum ya da fermantasyon olarak da bilinmektedir. Oksijenli solunumda ise enerji veren besin maddeleri oksijenli bir ortamda s?ral? kimyasal reaksiyonlarla karbondioksit ve suya kadar parçalanmaktad?r. Bu besin maddelerinin ba?lar?ndaki enerji ATP nin yap?s?na aktar?lmaktad?r.
D?? solunum
Solunum organlar?yla yap?lan gaz al??veri?i durumudur. Tam anlam?yla soluma dedi?imiz olayd?r. D?? solunum iki a?amada gerçekle?mektedir. ?lk a?ama soluk alma yöntemiyle havan?n akci?ere çekilmesi durumudur. Di?er a?ama ise soluk verme yöntemiyle akci?erdeki havan?n d??ar? at?lmas? durumudur. ?nsanlar a??z ve burnundan nefes alabilmektedir. Ancak burundan nefes almak daha yararl?d?r. Çünkü, burun içindeki mukozan?n alt k?sm?ndaki damarlar al?nan havan?n ?s?nmas?n? sa?lar. Ayr?ca burun içindeki sümüksü yap? havadaki mikroplar?n içeri girmesini engeller. Bu ?ekilde burundan nefes al?p a?z?m?zdan verildi?i taktirde daha sa?l?kl? bir ?ekilde ya?anmaktad?r.
?ç solunum
Hücrenin kan ya da di?er vücut s?v?lar? arac?l???yla yapt??? gaz al??veri?i durumudur. Hücreler içinde oksijen ve karbondioksit al??veri?i olmaktad?r. Bu biyoloji yanma olarak nitelendirilen olaya iç solunum denmektedir. Organizmalarda gerçekle?en as?l solunum iç solunumdur. Hücrelerin ya?amsal faaliyetlerini sürdürebilmesi için iç solunum yapmalar? ?artt?r. ?ç solunum olay?nda; hücreye enerji yüklü bile?ikleri gelmektedir. Karbondioksit ve ya? benzeri maddeler yanarak enerji vücutta serbest bir hale girmektedir.
Solunum Sistemi
Oksijenin hücrelere ula?mas?n?, karbondioksit’in ise  d???na at?lmas?n? sa?layan sistemdir. Solunum sisteminde burun ya da a??z yoluyla al?nan oksijen s?ras?yla a?z?, g?rtlak ve soluk borusundan geçmektedir. Buralardan geçen hava içindeki oksijen akci?erlere ula?maktad?r. Daha sonras?nda hava akci?erlerde bulunun bron?lardan geçerek alveollere gelmektedir. Alveoller bu oksijenin kana geçmesini sa?lamaktad?r. Kan ise ta??y?c? özelli?ini kullanarak oksijeni hücrelerimize ula?t?rmaktad?r. Hücrelerimiz ise oksijen yard?m?yla besinlerden enerji elde eder. Ortaya ç?kan karbondioksit ise havada bulunan oksijenin geli? hatt?n? takip ederek vücudumuzu a?? ve burundan ç?kmaktad?r. Görüldü?ü gibi solunum sistemimiz a??z,burun,g?rtlak,soluk borusu, akci?er ve bron?lardan olu?maktad?r.