Solucanlar Uzayda Daha Çok Yaşıyor

0
31

4390_zko_teardrop-300x197Bu tür solucanlar daha önce de uzaya götürülüyordu. Hatta 2003 y?l?nda atmosfere girdi?inde parçalanan Columbia uzay arac?nda da varlard?. Üstelik bu kazada insanlar ölmesine ra?men bu solucanlara zarar gelmemi?ti. Bu solucanlarda ya? ilerlemesine ba?l? olarak artan baz? proteinlerin yok oldu?u fark edildi. Üstelik kas ve kemik erimelerine kar?? da baz? ç?kar?mlar yap?ld?. Astronotlar uzaya gittiklerinde kas ve kemiklerinde erime gerçekle?iyordu. Bunu önlemek için de mutlaka egzersiz yapmalar? gerekiyordu. ??te bu solucanlar üzerindeki incelemeler sonucu, canl?lar?n metabolizma çal??malar?na, genler üzerinden etki edip olumsuz durumlar?n ortadan kald?r?labilece?i ortaya ç?kt?. Ancak bu ç?kar?m organ veya doku de?i?imlerini içermiyor. Sadece vücut metabolizmas?n?n çal??ma durumlar?na etki ediyor.Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.
Anla??lmakta hep zorlan?lm??, beygir gücüyle de hep kar??t?r?lm?? olan tork kavram?n? örneklerle aç?kl?yoruz.
Hiçbir cihaz?n ula?amayaca?? benzersiz özelliklere sahip olan gözün, neden dijital birimlerle tarif edilemeyece?ini aç?kl?yoruz.