Solucan Türleri Nelerdir? İnsan Yaşamına Etkisi Nedir?

0
13

4390_zko_teardrop-300x197Dünyada yakla??k olarak 2000 solucan türü bulunmaktad?r. Bunlar?n boylar? de?i?iklik göstermektedir. Baz? solucan türlerinin boyu 4 metreyi bulabilmektedir. Ancak solucanlar genel anlamda 3 gruba ayr?lm??t?r.Bunlar? sayacak olursak;
– Annelida : Halkal? solucan
– Nematoda: Yuvarlak solucan
– Platyhelminthes: Yass? solucan
Bu solucan türleri genelde parazit ?ekilde ya?amaktad?r. Sa?lam bir deriye sahiptir. Ancak el, ayak , beyin ve göz gibi organlara sahip de?ildir. Ancak el, ayak ve göz gibi organlar?n?n olmamas? onlar?n do?adaki acizli?ini göstermemektedir. Solucanlar kendine özgü duyu hücreleri ve mükemmel yap?daki sinir sistemleri sayesinde d?? ortama ayak uydurabilmektedir. Yani solucan türleri ya?ad??? ortamda ihtiyaçlar?n? kar??layacak özellikleri bünyesinde bar?nd?rmaktad?r.
Bu solucan türlerinin bir k?sm? insanlar?n vücut yap?s?na kar??maktad?r. Bir k?sm? ise hayvanlara kar??maktad?r. ?nsan vücudunda ya?ayan parazit solucan türleri bulunmaktad?r. Asl?nda her ne kadar i?renç görüntüye sahip olsa da insanlara ?ifa verebilmektedir.
Solucanlar?n Özellikleri
– Omurgas?z hayvanlard?r
– Uzunlamas?na olan kaslar? sayesinde hareket ederler.
– Baz? türleri görülemeyecek kadar küçükken baz? türleri ise 4 metreyi bulabilmektedir.
– Hem sperm ve yumurta hücresi üretirler.
– Sürekli karanl?k ortamda ya?amaktad?r.
– Genellikle tatl? sularda , denizlerde, dip çamurlarda ve canl? vücutlar?nda ya?amaktad?rlar.