Socotra Adası ve Tarihçesi – Yemen

0
34

4390_zko_teardrop-300x197Adan?n gizemi ve bünyesinde bar?nd?rd??? bitki türleri, ?ifal? otlar? turistlerin ilgisini fazlas?yla çekiyor. Dünya’n?n ba?ka hiçbir yerinde göremeyece?iniz tür hayvan ve bitkiler bu adada ya?am sürüyor. Adan?n en ilginç olan yan? ise yukar?dan bak?ld???nda tam bir mantar? and?rmas?, bunun yan? s?ra yak?ndan bak?ld???nda da bir uzay gemisini and?ran görüntüsüdür. Fil baca??na benzeyen çöl gülleri ise adan?n bir ba?ka ilgi çekici yan?.Adada bulunan bitki türlerinin ise ?ifal? oldu?u rivayetleri ortada dolan?yor. Ejderha kan? olarak adland?r?lan a?aç türünün ise üretti?i k?rm?z? s?v? sayesinde tüm hastal?klara ?ifa oldu?u söylenmektedir. Hint okyanusunda yer alan bölgeye en yak?n alan Somali fakat bölgeler aras?nda 250 km mesafe var ve hiçbir benzer noktas? yok… Ada fazlas?yla sakin bir yer 2004 y?l?na kadar adan?n yollar? tamamen do?ald? ancak bu y?ldan sonra düzeltildi ve biraz olsun adadaki halk ve turistler rahata kavu?tu.
40.000 nüfusu ile yerli halk? tamamen do?al olarak besleniyor ve geçimini kendi imkanlar? ile sa?l?yorlar. Adan?n denizi de bir o kadar ilginç masmavi sular? ve bembeyaz sahili ile ilgi oda?? olmay? hak ediyor. Tarihin birçok medeniyetine de ev sahipli?i yapt??? söylenen bu yer görülmeye de?er. Deniz,konusunda ula??m çok s?k?nt?l? derinle?tikçe ve suda ilerledikçe derinlik art?yor ve denizin dibindeki kayalar buraya ula?maya çal??an araçlar? zora sokuyor bu yüzden bat?k gemilere rastlamak mümkün. Ada,üretti?i meyveler ile de ilgi çekiyor tamamen tropikal meyvelerin üretim yeri olan bu ada turistlerin ilgi oda??.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.