Şizofreni Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yolları Nelerdir?

0
36

4390_zko_teardrop-300x197Hastal???n nedenleri, olarak pek çok etken gösterilmesine kar??n, henüz nedeni kesin olarak belirlenmemi?tir. Kesinlik kazanan tek bulgunun annesi ya da babas? bu hastal??a yakalanm??, bir çocu?un ileriki ya?larda ?izofreniye yakalanma riski yüksektir. Bu da hastal?kta kal?t?m?n önemli bir rol oynad???n? kan?tlamaktad?r.?izofrenin belirtileri farkl? gruplara ayr?l?p de?erlendirilmi?tir.
Dü?ünce bozukluklar?: Hastan?n dü?ünceleri aras?ndaki ili?kiler kopuktur. Bunun sonucu olarak konu?mas? karmakar???kt?r. Hasta konu?mas?nda belirli bir konuyu i?leyemez. Konudan konuya geçer, saçma bir mant?k yürütür. Sorulan sorulara ilgisi olmayan yan?tlar verir. Buna yandan konu?ma denir. Hasta konu?mas?nda uydurdu?u yeni ve anlams?z sözcükler kullan?r. Buna neologizm ad? verilir. Baz? hastalar aniden susar ve cevap vermezler. Neden olarak da kendisinin duygular?n?n bask? alt?nda oldu?unu iddia eder. Bu tür hastalarda mistik, metafizik ve felsefi konular üstünde yo?unla?t??? görülür.
?rade bozuklu?u: ?izofrenin iradeleri y?k?lm??, karar verme yetenekleri yok olmu?tur. Herhangi bir konuda karar vermezler. Ya da karar vermeksizin karar amac? ta??yormu?ças?na günlerce yatarlar. ?ç dünyalar?na kapan?p haftalarca dü?ünürler. Bu duruma otiz ad? verilir. Bu hastal?kta di?er bir unsurda olumsuzluktur. Hasta yemek yemez, çevresindeki insanlar?n dediklerini yapmaz. Sorular?na kar??l?k vermez, bu duruma mutiz ad? verilmektedir. Baz?lar?nda ise sorulan soruyu tekrarlar, buna ekolali denir. Baz?lar?nda kendisine yap?lan hareketi tekrarlar, buna da ekopraksi denir. Mimikleri tekrarlamaya da ekonomi denir. Kendisine verilen durumu bir heykelmi?çesine koruyan hastalara filexibitas karea ad? verilir. Bu hastal?kta ki?inin heyecan bozukluklar? farkl? ?ekilde ortaya ç?kar. ?ndiferans morbit ad? verilen durumda hastan?n heyecan? körelmi?tir. Üzüntü ve sevinç duymaz ve tepki göstermez. Baz? hastalarda ise öfke, korku, örotizm ve denetimsizlik ne?e gibi ilkel heyecanlar egemendir.
Ambilavans: Bu tür ?izofren hastalarda birbirinin tersi dü?üncelere sahiptir. Hem ölmeyi dü?ünür, ister hem de ya?amay? dü?ünür ve ister.