Siyahi Irk: Zenciler

0
39

4390_zko_teardrop-300x197Irk fark? gözetmeksizin zencilerin belirli ortak özellikleri bulunur. Vücutlar?ndaki melanin (vücuda renk veren madde) miktar?n?n fazla olmas? ve buna ba?l? olarak koyu bir tene sahip olmalar? bu özelliklerden biridir. Vücut renkleri sar?-kahverengi tonlar?ndan k?rm?z? ve abanoz siyah?na kadar farkl?l?k gösterebilir. Koyu tene sahip olmalar?, maruz kald?klar? güne? ?????n?n derinin alt k?s?mlar?na geçmeden so?rulmas?na ve iç dokular?n korunmas?na yard?mc? olur. Derilerindeki k?l miktar? oldukça az olup vücutlar?nda çok say?da ter bezi bulunur. Ter bezlerinin fazla olmas? ?s?n?n da??lmas?na yard?mc? olur. Fiziksel yönden incelendi?inde zenciler genellikle k?v?rc?k saçl?d?rlar. Nadir olarak da saçlar? biber tanesi ?eklinde örügülü yap?da görülebilir. Sa?lam a??z yap?lar? olup di?leri kuvvetlidir. Çene kemikleri ise oldukça sa?lam olup uzun ve d??ar? ç?k?kt?r. Kulak yap?lar? küçüktür. Dudaklar? sark?k ve kal?nd?r. Burunlar? geni?tir , bu sayede nemli ve s?cak ortamlara uyum yetenekleri oldukça geli?mi?tir. Zenciler bulunduklar? ve adapte olduklar? bölgelere göre farkl?l?k gösterirler. Yo?un olarak Afrika, Asya ve Avustralya‘ ya yay?lm??lard?r.Beyaz ?rklarda oldu?u gibi zencilerde de melezler görülür. Ancak di?er ?rklarla k?yasland???nda zenciler en az kar??an ?rkt?r. Zencilerin anayurdu Afrika k?tas?d?r. Ancak ya?anan baz? göçlerle birlikte birçok kol Güney Asya ve Avustrulya ile Büyük Okyanus adalar?na da??ld?. Zencilerin da??ld?klar? bölgelere göre fiziksel özelliklerinde de de?i?im meydana gelmi?tir. Örne?in; Bat? k?y?lar?nda ya?ayan zenciler koyu kahverengi ile siyah tonlar?nda tene sahiptir. Bunlar?n kafa yap?lar? küçük ve uzun, yüzleri bas?k, boylar? ve kollar? uzun ve bacak boylar? k?sad?r. Bu soyun örneklerine Liberya ve Nijerya’da s?kça rastlan?r. A?a?? Nil bölgesinde ya?ayan zenciler, Bat? Afrikal? zencilere benzerler. Bir bölümü, beyaz ?rktan olan hami soyuyla kar???kt?r. Nil çevresinde ya?ayan bu zencilere Nilotik ad? verilir. Kuzeydo?u Afrika’da ve özellikle Kenya’da ya?ayan zenciler de Nitoliklere benzer. Nil boylar?nda ya?ayan zenciler zamanla beyaz ?rkla kar??arak M?s?r halk?n?n bir bölümü olan Fellahlar? olu?turdular. Bu zenciler ince çizgili, ince dudakl? ve düz saçl?d?rlar. Okyanusya zencileri de siyah ve beyaz ?rk kar??m?? halde bulunurlar. Burada ya?ayan zenciler, Küçük Zenci koluna ba?l?d?rlar. Biyolojik yap?lar? ufak olmas?ndan dolay? bu ismi alm??lard?r. Avusturya yerlileri de yine zenci-beyaz kar???m?d?r.
Amerika k?tas?ndaki zenciler, Güney ve Kuzey Amerika’da büyük topluluklar olu?turular. Ancak bunlar anakaran?n yerlileri de?il , köle ticareti yoluyla götürülen zencilerdir.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.