Siyah Çayın Faydaları Nelerdir?

0
36

4390_zko_teardrop-300x197Siyah çay? demledikten sonra biraz so?utup ?l?k hale getirin. Bir le?ene koyup ayaklar?n?z? 10 dakika içinde tutun. 10 gün boyunca uygulad???n?zda ayak kokusundan eser kalmayacakt?r. Ayr?ca çay ile gargara yapt???n?zda, bo?az a?r?s? ?ikayetleriniz de son bulur. Di? çürü?üne, di? eti ve a??z hastal?klar?na yol açan bakterilere de dü?mand?r. Yine gargara ?eklinde kullan?m? bu bakterilerin a??z ve di?te birikmesini önler. Hollandal? bilim insanlar?n?n yapt??? ara?t?rmaya göre de siyah çay kalp krizi riskini azalt?yor. Günde en az 2 bardak siyah çay içenlerin, içmeyenlere oranla kalp krizi ya?ama risklerinin daha az oldu?u yap?lan ara?t?rmayla ortaya konmu?. Bir di?er ilginç faydas? balsam ( yumu?at?c? krem ) etkisi yaratmas?. Banyoda k?sa bir süre teninize ?l?k çayla yapt???n?z masaj sayesinde bu etkiyi yarat?r. Böylelikle de ciltte bulunan ya? oran?n?n dü?mesini sa?lar.Yara temizlenmesinde de faydal?d?r. Üzerine çay dökülen pamuk ile yap?lan pansuman arac?l???yla yaralarda antibiyotik etkisi yarat?r. Saç?n?z? siyah çayla durulad???n?zda ise saçtaki matl??? atarak parlak bir görünüm yarat?r. Kaynam?? siyah çay?n buhar? bile faydal?d?r. Gözünüzü uygun bir mesafeye getirerek çay buhar?na tutarsan?z çapaklanmaya engel olursunuz. Bal?k vb. ürünleri elledi?inizde a??r bir kokuya sebep olur. Üstelik y?kamayla da hemen geçmez. Ancak demli çay ile elinizi y?kad???n?zda kokudan eser kalmaz. ?çildi?inde ise metabolizmay? güçlendirir ve depresyona engel olur. Kan dola??m?na fayda sa?lar. Bo?alt?m sistemine de direk etki edip idrar?n d??ar? at?l?m?n? kolayla?t?r?r.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.
Anla??lmakta hep zorlan?lm??, beygir gücüyle de hep kar??t?r?lm?? olan tork kavram?n? örneklerle aç?kl?yoruz.