Sivilce Nedir? Aknenin Sebepleri-Nedenleri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

0
26

4390_zko_teardrop-300x197Peki tam olarak nedir bu sivilce?
?nsan derisinin içinde özellikle de boynun yukar?s?nda kalan bölgelerde-her tüy a?z?na bir ya? gözene?i dü?mektedir. Bu ya? gözeneklerinin içinde de cildimizin parlakl???n? sa?layan, onu d?? ko?ullardan, rüzgâr, güne? vb. koruyan sebum diye bilinen sabunumsu bir madde bulunmaktad?r. Gözeneklerin içerisine dolan bu ya?, bakteri ve ölü hücre kal?nt?lar?n?n birikmesi ve havayla temas etmesi sonucunda okside olarak rengi siyaha dönen bir cilt problemi olarak ortaya ç?kar ki bu da siyah nokta(akne)’d?r. Dolan bir gözene?in ucu kapand???nda, havas?z ortam? seven bakterilerin o bölgede ço?almas? sonucunda da kese geni?leyerek sivilce olu?ur.Sivilceye neden olan sebepler nelerdir?
?lk önce kendini akne olarak gösteren bu problemin sebebi; stres, kötü kozmetik ürünlerinin kullan?m?, hormonlar ve do?um kontrol haplar? olabilmektedir. Stres, ya? bezlerinin a??r? çal??mas?n? tetiklerken, kötü kozmetikler gözeneklerde bakteri olu?umuna neden olur, hormonlar ise sebum bezlerinin a??r? sal?n?m yapmas?n? sa?lar. Ayr?ca do?um kontrol haplar? da androjenden dolay? sivilce olu?umuna neden olmaktad?r.
Asl?nda kimse sorsan?z, kim görse ‘Kesin s?k?nt?dan, stresten ç?km??t?r o’ denilen sivilcenin kesin olarak bu sebeple ç?kt?klar?n? söylemek do?ru de?ildir. Çünkü yap?lan ara?t?rmalarda, stresin hormonlar? etkiledi?i do?ru olmas?na ra?men sivilce yapmas? yönünde tepkiler verdi?ini göstermemektedir.
Sivilceler s?k?lmal?, pat?lat?lmal? m?d?r?
As?l sorun buradad?r. Kötü görünüme neden olan bu sivilcelerden hiç kimse memnun de?ildir. Kim memnun olabilir ki zaten. Bu yüzden en ufak bir sivilce ç?kt???nda hemen onu s?karak patlatma ihtiyac? hissederiz. Yanl??t?r! Özellikle de ergenlik döneminde ba? gösteren bu sivilceler kesinlikle s?k?lmamal?d?r. Çünkü her ne kadar tam olarak s?kt???m?z? zannetsek de, bir k?sm? hâla deri alt?nda kalmaktad?r. Bu da ciltte iltihaplanmaya neden olup, geçici olmas?na ra?men, kal?c? izler b?rakmas?na neden olmaktad?r. E?er gerçekten patlatmak istiyorsak da bunu çok dikkatli bir ?ekilde yapmam?z gerekmektedir. Sivilce içerisindeki iltihab?n tam olarak d??ar? ç?kt???ndan emin olmal?y?z. E?er s?kmam?za ra?men içindeki s?v? yerine kan ç?kmaya ba?lam?? ise, bu durumda kesinlikle s?kma i?lemine devam edilmemelidir. Derinin tahri?i ile birlikte, tekrar iltihap kapmas?na neden olabilirsiniz. Bu yüzden, temizleyici ürünler ile birlikte temizli?ini yapman?z gerekmektedir.
Sivilceler her ne kadar bizim için problem yaratm?? olsa da, onlarla bir müddet de olsa ya?amaya al??mal?y?z. ?nsan vücudu, çal??ma prensibi, hormonlar sayesinde verilen tepkiler çok farkl?d?r. Bu yüzden yap?lmas? gereken ilk i?, cilt bak?m?n?n düzenli olarak yap?lmas?d?r. Nemlendirici sabunlar ve kremler ile desteklendirilmelidir. Her ne kadar kötü görünü?e sebep olsa da, üzerine çok fazla fondöten ya da di?er kozmetik ürünleri ile kapat?lmamal?d?r. Zira, derinin hava almas?n? sa?lamak yerine, iyice havas?z kalmas?na neden olmaktad?r. Di?er yap?lmas? gereken i?lem ise, ç?kan sivilcenin kendili?inden geçmesini beklemek. Bir kaç gün içerisinde kaybolacakt?r zaten. E?er kaybolmaz ise ve sizin sivilceleriniz hâla artma e?iliminde ise, mutlaka bir uzamana görünmeniz ve tedavi edilmesi gerekmektedir.