Sıradışı Psikolojik Rahatsızlıklar

0
63

4390_zko_teardrop-300x197OTHELLO SENDROMU
Ad?ndan da anla??laca?? üzere bu hastal?k ismini ünlü oyun yazar? William Shakespeare’nin ‘Othello’ adl? eserinden alm??t?r.Ki?inin sevdi?i bir ki?iyi hastal?k derecesinde k?skanmas? olarak tan?mlanabilir.Othello sendromu ta??yan ki?iler genellikle sevdiklerine kar?? güvensizlik duygusu beslerler.Sürekli onlar taraf?ndan ihanete u?rayacaklar?n? dü?ünür ve bu yönde senaryolar üretilirler.Hastal???n derecesine ba?l? olarak baz? durumlarda hastalar bu senaryonun gerçekli?ine o kadar inan?rlar ki sevdikleri ki?ilere zarar vermeye ba?larlar.Othello sendorumunu ayn? zamanda ‘Patalojik k?skançl?k ‘ olarak ta tan?mlamak mümkündür.Ancak burada bahsedilen k?skançl?k s?radan bir duygu gibi de?ildir.K?skançl???n a??r?l??a kaçm?? halidir ve genellikle hastalar?n kendilerine veya sevdiklerine olan güvensizli?inin d??a vurum ?eklidir.YABANCI EL SENDROMU
Beynin iki yar?m küresi aras?ndaki ileti?imin zay?flamas? veya tamamen bozulmas? sonucu olu?an bir rahats?zl?kt?r.Hastal???n ilk ve henüz ilerlememi? a?amalar?nda hasta bir eliyle tuttu?u nesnenin ?eklini alg?layam?yor.Daha ileriki a?amalarda ise ellerden biri tamamen kontrolden ç?k?yor ve istemsiz hareketler yapmaya ba?l?yor.K?saca hasta eline hükmedemez hale geliyor.Bu konu hakk?nda ilk ara?t?rmalar , 1908 y?l?nda Almanya’da bir kad?n?n gece uyurken sol elinin kendisini bo?maya çal??t???n? söylemesi üzerine ba?lat?lm??t?r.Daha sonralar? edinilen bilgilere göre hastal???n sebebinin beyin i?evinin bozuklu?undan olu?tu?u ortaya ç?km??t?r.
OLFAKTÖR REFERANS SENDROMU
Ki?inin sürekli çevresine kötü koku yayd???n? dü?ünmesi durumu ‘Olfaktör referans sendromu’ olarak tan?mlan?yor.Bu hastal?k ki?ilerin sosyal ya?ant?s?n? büyük ölçüde mahveden bir durumdur.Bu hastal??a yakalanan ki?iler sürekli çevrelerinden özür dilemeye çabal?yor veya yayd?klar?n? dü?ündükleri kokudan kurtulmak için s?k s?k di? f?rçalamak ve banyo yapmak gibi önlemler almaya çal???yorlar.Genellikle bu sendorumun saptand??? ki?iler toplum aras?na girmeyi reddediyor ve depresyona kadar giden bir süreç ya??yor.
CAPGRAS SENDROMU
Ki?ini  çevresindekilerin gerçek olmad???na veya ba?kalar?n?n onlar?n yerine geçti?ine inanmas? durumu ‘Capgras sendromu’ olarak tan?mlan?yor.?lk kez Frans?z psikaytr Capgas taraf?ndan 1923 y?l?nda tan?mlan olan bu sendrom ?izofrenin bir belirtisi olarak da görülebiliyor.Sürekli tetik halinde ve gerçek olmad?klar?n? dü?ündüklerini sahnelerde ya?ayan hastalar psikolojik yorgunluk ya??yor.Bu hastal???n kad?nlarda görülme oran?n daha fazla oldu?u saptanm??t?r.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.