Sinir Sisteminin Temel Taşları: Nöronlar

0
22

4390_zko_teardrop-300x197Nöronlar temel yap? olarak hayvan hücresine benzese de asl?nda hayvan hücrelerinden neredeyse tamamen farkl?d?r. Uzun saplar? ve protoplazma uzant?lar?, görüntü olarak nöronlar? hayvan hücrelerinden ay?r?r. Nöronlar?n biraz önce bahsetti?im “sap” lar?na akson, protoplazma uzant?lar?na ise dentrit denir. Aksonlar ço?unlukla ya? yap?l?, kesintili bir k?l?fla kapl?d?r. Bu kaplamaya da miyelin denir. Miyelin k?l?f?, koruyucu ve yal?tkan bir yap? görevindedir ve dedi?imiz gibi kesintili bir yap?dad?r. Bu kesintili yap?, akson boyunca dü?ümler ?eklinde olu?mu?tur. Bu dü?ümler hücreler aras? birle?meyi sa?lar ve bu dü?ümlere de ranvier dü?ümleri denir.Nöronlar 3 tiptedir:
1. Tek Kutuplu Nöronlar:
Yaln?zca bir uzant?lar? vard?r. Bununla birlikte bu tek uzant?, hücreden çok uzakla?madan dallanarak hücreye, kendine özgü “T” biçiminde bir ?ekil kazand?r?r. Asl?nda gerçek anlamda tek kutuplu hücre yoktur. Akson ve dentritler bir a?amadan sonra uzay?p birle?erek hüctere tek kutuplu bir görünüm verirler. Bu tip nöronlara beynin her k?sm?nda rastlanabilir.
2. ?ki Kutuplu Nöronlar:
K?sa bir aksonlar?, uygun ve dallanm?? tek bir dentritleri vard?r. ?ki kutuplu nöronlar genellikle beyincikte ve beynin a? tabakas?nda bulunur.
3. Çok Kutuplu (Multi) Aksonlar:
Çok uzun bir akson ve birçok dentritten olu?urlar. Bu tip nöronlara omurili?in ön taraflar?nda ve beyin kabu?unda rastlan?r.