Sinestezi Hastalığı Nedir?

0
48

4390_zko_teardrop-300x197Sinestezi hastal??? sonradan kazan?lan sinestezi ve nedeni bilinmeyen sinestezi olmak üzere iki ayr? ba?l?k alt?nda incelenebilir.Genel olarak sonradan kazan?lan sinestezi ba?ka hastal?klar?n varl???nda ortaya ç?karken nedeni bilinmeyen sinestezi yakla??k 25.000 ki?ide bir görülen nadir rastlanan bir durumdur.Sonradan kazan?lan sinestezi kal?c? olabilece?i gibi geçici süreyle olu?an sinestezik durumlar da vard?r.Bu duruma ba?a al?nan darbeler,çe?itli kimyasallar?n kullan?m? s?ras?nda yan etki olu?turmas? veya beynin orta temporal lobunun hasar görmesi neden oluyor.Her sinestezi hastas? , hastal??? ayn? derece ya?amaz.Ya?anan deneyimler ve gözlenen durumlar hastadan hastaya farkl?l?k gösterir.Ayr?ca bu hastal??a yatk?n bir insan tipinden söz etmek mümkün de?ildir.Bu nedenle sinestezi hastal???yla ilgili genelleme yapmak oldukça zordur.Ancak hastalar üzerinde yap?lan ara?t?rmalar neticesinde baz? bilgiler vermek mümkündür.Örne?in ; Yale Üniversitesi profesörü Lawrence Marks ‘?n ara?t?rmalar?na göre sinestezi hastalar?n?n çocukluk ve yeti?kinlik dönemlerindeki davran??lar? birbirleriyle paralellik gösteriyor.Ayr?ca elde edilen istatistiklere göre kad?nlar?n bu hastal??a yakalanma oran? erkeklere göre daha fazla.Bu durum hastal???n X cinsiyet kromozomu üzerinde ta??nd??? dü?üncesini do?uruyor.Buna kan?t olabilecek bir di?er olgu ise ?imdiye kadar babadan k?za,anneden k?za veya anneden o?ula geçti?i durumlara rastlan?rken ?imdiye kadar babadan o?ula geçti?i hiç gözlenmemi?tir.Sinestezi hastalar?yla ilgili bir di?er olgu ise hastal???n beynin sol yar?m küresiyle ili?kili oldu?uyla ilgilidir.Sinestezi hastalar?nda görülen matematiksel ve uzamsal zeka dü?üklü?ü bu dü?ünceyi destekliyor.Bunun yan?nda yap?lan baz? beyin görüntüleme çal??malar?nda limbik korteks ve hipokampüsün daha etkin olarak çal??t??? gözlenmi?tir.Bu durum sinesteziklerin güçlü bir haf?zaya sahip olabilece?ini gösteriyor.Sinestezi hala gizemini koruyan bir hastal?k olmakla birlikte ço?u kez bir yetenek olarak da alg?lanabiliyor.Tarih boyunca birçok ünlü sanatç?n?n sinestezi hastas? oldu?u ve müthi? eserler ortaya ç?kard??? biliniyor.Bunlara örnek olarak Frans?z ?air Arthur Rimbaud ( hastal???n? ilk olarak çocuklu?unda fark etmeye ba?lad???n? söylemi?tir),ünlü roman yazar? Vladimir Nabokov , klasik müzik bestekar? Scriabin ve ressam Kandinsky gösterilebilir.
http://janisjourney.org/  January de bu hsatal??a kap?lm?? Hatta onun hayali arkada?lar? Calaliniden gelmekte . Calalini neresi mi ? ya?ad???m?z dünya ile k?z?n dünyas?n?n s?n?r? 🙂 
Bunun bir hastal?k olmad???n? belirtmek isterim. Sineztezik olanlar?n ço?u bu durumdan memnun ve bilim adamlar?n?n ço?u da bunu bir yetenek olarak görüyor. 
Müthi? bir?ey ünlü sanatç?larda olmas? ve onlar?nda bu hastal??a ra?men müthi? eserler ç?karmas? bile daha’da müthi? .