Simya ve Felsefe Taşı

0
35

4390_zko_teardrop-300x197Felsefe Ta??, insanl???n bugüne kadar yaratt??? en büyük s?rlardan biridir. Tabi ki simya ve Felsefe Ta??na ?imdiye kadar say?s?z yakla??m oldu ve say?s?z aç?klama getirdi. Simya ve Felsefe Ta?? ile ilgilenen insanlar bak?? aç?s? olarak ikiye ayr?l?rlar. ?lk grup insan, Felsefe Ta??n? fiziksel gerçek bir madde oldu?unu, ölümsüzlük ve metalleri alt?na çevirme konular?n?n akla gelen ilk anlam oldu?unu varsayar. ikinci grup ise, Felsefe Ta??n?n yaln?zca bir imge oldu?unu, Felsefe Ta??n?n vaat etti?i ölümsüzlük ve alt?n?n çok derin anlamlar içeren semboller oldu?unu varsayarlar.Eski bilgeler ve simya konusunda uzmanla?t???n? iddia eden bilginler, Felsefe Ta??n?, çok insan?n bakt??? ama çok az?n?n ne oldu?unu anlad??? bir ?ey olarak tasvir ederler. Ço?u kaynak Felsefe Ta??n?n özünün çok basit ve çok bilinen bir madde oldu?undan, herkesin ula?abilece?i bir ?ey olarak bahseder. Pisagor’un bir notunda; “Bütün fikir ayr?l?klar?n?n ortas?nda Bilgelerin a??z birli?i ne güzeldir! Hepsi de Ta?’? avam?n yeryüzündeki en adi ?ey olarak gördü?ü malzemeden yapt?klar?n? söylüyor. Gerçekten de avama maddemizin bildik ismini söylesek, cehaletimizin cüretine ?a??r?rlar. Ama onun tesirini bilseler, yeryüzündeki bu en de?erli ?eyi asla bir kenara atamazlard?. Tanr? s?rr?n? günahkârlardan ve kötü insanlardan korumu?tur ki onu kötü amaçlar? için kullanmas?nlar.” cümleleri geçer.
Felsefe Ta??yla ilgili ilk akla gelen isimlerden biri de filozof Nicolas Flamel’dir. Efsaneye göre Flamel ta?? gerçekten yapmay? ba?arm??t?r. Ve hatta Flamel’in günümüzde bile hala gizlice ya?ad???na inananlar vard?r. Bunun d???nda Pisagor, Alkhaest, ,saac Newton, Paulo Coelho, Edgar Cayce.. gibi isimler de simya ile birlikte an?l?rlar.
Simyadaki “vitriol” terimi, “Visita Interiorant Tellus Rectificando Invenies Occultum Lapidem” cümlesinin ba? harflerinden olu?ur ve “Dünyan?n derinliklerini ziyaret et, ar?t?rken gizli ta?? bulacaks?n.” anlam?na gelir. ??te bahsetti?imiz ilk grup insan yani Felsefe Ta??n? fiziksel bir varl?k olarak gören insanlar bu cümleyi de fiziksel olarak ele alm?? ve Felsefe Ta??n? bulmak için dünyan?n derinliklerine seyahat etmek gerekti?ine inanm??lard?r. Veya cümledeki geçen “ar?t?rken” ta?? bulacaks?n ifadesi yüzünden çe?itli deneyler yap?lm??t?r. Fakat ikinci grup, yani Ta?’? metafiziksel olarak görenlere göre Felsefe Ta?? bizim içimizdedir. Bilginlerin, ana maddesi heryerde, herkesin ula?abilece?i çok basit bir ?ey oldu?u yönündeki sözlerini de bu savlar?na destek olarak öne sürerler. Bu durumda ölümsüzlükten kas?t, ana bilince ula??p, bizim kültürümüzde kamil insan kavram?yla aç?klad???m?z bir bilince ula??p fani ya?amdan kurtulmakt?r. Alt?ndan kas?t ise yine bu bilinçtir. Ve bu görü?teki insanlara göre bu bilince ula?mak alt?n kadar de?erlidir.
Simya’n?n amac?n?, Felsefe Ta??n? ve gerçek anlamda ölümsüzlü?ü bulup bulamad???n? bir yana koyarsak, simyan?n as?l de?eri, kimya bilimine ortam haz?rlamas?d?r. Eski ça?lardaki simyac?lar?n el üstünde tutulmas?n?n ve simyac?lara çok büyük bir de?er verilmesinin sebebi ne Felsefe Ta?? ne de ölümsüzlüktür. As?l neden yapt?klar? katk?lard?r. barutun ke?fi, madenlerin rafine edilmesi, metaller ve elementler üzerindeki çal??malar, mürekkep, kozmetik, boya üretimi, deri boyanmas?, seramik ve cam üretimi, likör ve esans üretimi ve daha bir çok ke?if ve icad simya çal??malar? sayesinde olmu?tur.