Simurg Efsanesi: Zümrüd-ü Anka!

0
42

4390_zko_teardrop-300x197Örnek olarak eski Yunan mitolojisinde kal?n tüylü ver kartaldan biraz büyük olarak yer alm?? ve onun varl???na inan?lm??t?r.Oldukça uzun ömürlü ve herkesin göremeyece?i onu görenlerin ise mutlulu?a uzanaca?? söylentileri al?p ba??n? gitmi?tir.Birçok sanatsal figüre ve hikayeye konu olan Anka Ku?unun hikayesi farkl? kültürlerde ayn? ?ekilde yorumlanm??t?r.Anka Ku?u,ölümünün yakla?t???n? hissetmeye ba?lad??? an kendisine kuru dallardan bir yuva in?a etmeye ba?lar ve bunu ne oldu?u bilinmeyen bir zamkla s?var.

Daha sonra yuvan?n içinde ölümünü bekler ve ?u ?ekilde bekler; güne? ???nlar?n?n kuru dallar? yakarak yuva içinde ölmeyi.Yanarak ölür ve efsaneye göre küllerinden do?ar yavru bir Anka Ku?u olarak bu yüzden Hristiyanl?k dahil birçok dinde yeniden varolu?,dirili? sembolü olarak benimsenmi?tir. En çok bilinen efsaneyi sizlere anlatmak isterim,Anka Ku?u rivayete göre bilgi a?ac?n?n dallar?nda ya?ar ve her ?eyi o bilirmi?.Ku?lar dünyas?nda ters giden her ?eye Anka’n?n çözüm bulaca??na inan?l?rm??.Bir an gelir Anka ortal?kta görünmez olur,di?er ku?lar onu aramak için yola koyulurlar. Ona ula?mak zorludur hatta o Kaf Da??n?n tepesindedir oraya varmak için de zorlu vadiler ve tepeler a?mak gerekir.
Birbirinden farkl? ve zorlu vadiler:
– ?stek
– A?k
– Marifet
– Hayret
– Tevhid
– Yokluk Vadileri.