Simetri ve Çeşitleri

0
14

4390_zko_teardrop-300x197Simetri asl?nda do?ada s?kça kar??m?za ç?kmaktad?r. Basit birkaç örnek verecek olursak, ellerimiz, yüzümüz, çiçekler, deniz canl?lar?, kar taneleri.Simetrinin 3 farkl? çe?idi bulunurken, simetri kelimesi gündelik ya?amda sadece ayna simetrisi olarak anla??lmaktad?r.
1. Yans?ma Simetrisi
Simetrinin bu çe?idini aynadaki görüntü olarak özetleyebiliriz. Bu çe?idi çocuklara anlat?rken karalama ve katlama i?leminden yararlan?labilir,katlan?lan çizginin simetri ekseni oldu?u bilinmelidir.

Burada dikkat edilmesi gereken ?ekilde herhangi bir de?i?ikli?in olmamas?, karalama yap?lan ?ekilin katlama çizgisine olan uzakl???n?n, ?eklin görüntüsünün katlama çizgisine olan uzakl???na e?it olmas?d?r.