Sıkmayan Oyuncak: Lego

0
36

4390_zko_teardrop-300x197Çocuk gözünde legolar bazen de?ersiz bir oyuncak olup, bazende bir çocu?un vazgeçilmezi olmu?tur. ?stedi?i her ?eyi o an akl?na gelen ve oynamak istedi?i bir arabay?, kamyonu, robotu lego ile yap?p oynamam?n tad?n? ç?karmaktad?r. Her gün ayn? arabay? sürmek yerine bol parçal? legolardan de?i?ik nesneler yap?p bunlar üzerinde kafa yorarak zihinsel geli?imini h?zland?r?, hayal gücünü geli?tirir. Küçüklü?ünde lego oyunca?? ile ba? kuran çocuklar büyüdüklerinde de bu sevdalar?ndan vazgeçmemekte, koleksiyonlar?n? hala geli?tirmekte, artt?rmaktad?rlar.
Zeka gücünü fark edilir bir ?ekilde geli?tiren, el becerisini artt?ran legonun, oynayan ki?iye göre olmas? çok önemlidir. 12 Ya? için tasarlanm?? lego parçalar? genelde 1cm ile 10 cm aras?nda, 3mm k?skaçl? olup hedeflenen parçalar?n yap?m?n?n saatler ald??? profesyonelce kullan?lan özel parçalard?r.
Lego becerisine sahip ki?ilerin, geçmi?inde vazgeçilmez oyunca?? lego olan mühendislerin, mimarlar?n meslek hayat?ndaki ba?ar?lar?n?n temeli bu oyuncakt?r. Günümüzde yar??malar? düzenlenen, kendi ad?na hala geli?tirilmekte olan ve yüzlerce metrekareye yay?lm?? maket ?ehirleri yap?lan, her türden eserin kopyas?n?n yap?ld??? bir hayal dünyas?d?r lego. Çocuklar?n zeka geli?imi için, gençlerin zaman geçirmek, el becerisini artt?rmak, uzmanlar?n i? makinesi, evler, dev yap?lar? tasarlamakta, koleksiyoncular?n bamba?ka hayallerini canland?rd?klar? bir dünya yaratmakta kullanabilecekleri en uygun nesnedir.
Bazen d??ar?dan bak?ld???nda legonun de?eri asla anla??lmamaktad?r. Yeti?kin insanlar?n lego ile yapt?klar? sadece bir anl?k e?lence gibi görünmektedir gözlere. Ama unutulmamas? gereken legonun ya?? olmad??? ve kullanmayan birinin bu hissi asla anlayamayaca??d?r.