Sihirli Sayılar ve Mükemmel Eşitlikler

0
27

4390_zko_teardrop-300x1971.Mükemmel Say?lar:
Mükemmel say? terimini ilk olarak Pisagor ortaya atm??t?r. Pisagor’a göre say?lsa mükemmellik, bir say?n?n bölenleriyle ilgiliydi. Mesela en önemli ve en “mükemmel” say?lar, bölenlerinin toplam? kendine e?it olan say?lard?r. ??te böyle say?lara, yani bölenlerinin toplam? kendisini veren say?lara mükemmel say?lar deniyor.* 6 say?s? bir mükemmel say?d?r. 6 say?s?n?n bölenleri: 1, 2 ve 3’tür.
1+2+3=6
* Bir sonraki mükemmel say?m?z 28’dir. 28 say?s?n?n bölenleri: 1, 2, 4, 7 ve 14’tür.
1+2+4+7+14=28
* Üçüncü mükemmel say? 496, dördüncüsü ise 8128’dir.
Say?lar büyüdükçe mükemmel say?lar? bulmak daha da zorla??r.
Mükemmel say?lar?n yetenekleri sadece bölenleri toplamlar?na e?it olmas?yla s?n?rl? de?ildir; mükemmel say?lar, daima birbirini izleyen bir dizi sayma say?s?n?n toplam?na e?ittir. A?a??daki örnekten bunu inceleyebiliriz;