Siğil Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

0
40

4390_zko_teardrop-300x197Si?il Nas?l Bula??r?
– Ana sebebi papavovirüs ad? verilen virüstür
– Do?rudan do?ruya temas yolu ile bula??r
– E?ya yolu ile bula??r
– Cinsel ili?ki yoluyla bula??r…Daha çok temas yolu ile bula?an si?iller, ortak kullan?lan e?yalar yolu ile de bula?maktad?r. Bu daha çok havlu ve bu tarz temizlik ürünleridir. Hijyen aç?s?ndan kullan??l? bir ürün de?ilse bula?ma ihtimali çok daha fazlad?r.
Si?il Nas?l Görünür?
Si?iller ilk a?amada nokta halindedir, ilerleyen evrelerde yuvarlak ve ?i?kin bir hal al?rlar, kahverengi ya da pembemsi bir renge bürünürler. Kadife yumu?akl???nda ve içi su dolu gibi görünür. Baz? bölgelerde siyah nokta ?eklinde de belirebilirler az önce de bahsetti?im gibi si?iller olu?tuklar? bölgeye göre ?ekil al?rlar.Kimi zaman yuvarlak ?ekilde kimi zaman da sivri uçlu bir görünüme sahip olabilirler.
Tedavisi Mümkün Müdür?
Si?il tedavisi y?llard?r t?p sektörünü me?gul etmi?tir ancak si?il virüsü için nokta at??? yap?lamam??t?r. Tedavi için kurutucu ilaç ya da lazer tedavisi yolu ile yakma i?lemleri uygulanmaktad?r. Zaman zaman çocukluk si?illeri için de asit losyonlar da tedavi amaçl? kullan?lmaktad?r. Tedavinin devaml? olmas? ?artt?r bunun sebebi ise si?il virüsünün te?hisinde tam olarak ortaya konulamamas?d?r. Si?il virüsü tedavi sürecinde cevap verir ve kurutulur ancak uykuda bekler ve kesinlikle yok oldu?unu bilemezsiniz. Uyku sürecinde birkaç hafta sonra yeniden ayn? bölgede yada farkl? bölgelerde belirebilir. Önemli bir nokta da si?ilin t?rnakla kaz?nmas? ya da herhangi bir sivri alet ile yok edilmeye çal???lmas? onun yay?lmas?na ve daha da ço?almas?na yard?mc? olur.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.