Sigaranın Neden Olduğu Hastalıklar

0
29

4390_zko_teardrop-300x197Akci?er kanseri: Gerek erkek gerekse kad?nda akci?er kanserinin ba?l?ca nedeni sigarad?r. Birinci dünya savas? sonunda sigara tüketimi büyük bir h?zla ve erkeklerin kullan?m? artm??t?r. ?kinci dünya sava??ndan sonra ise kad?nlarda tüketmeye ba?lam??t?r. Her iki cinsin sigara kullanmaya ba?lamas? bu hastal??? giderek art?rm??t?r.Larenks kanseri: Bu kanserde sigara içenlerin, içmeyenlere oranla ortalama 10 kat daha fazla görülmektedir. E?er sigara tüketimi b?rak?l?rsa bu hastal?k 10 y?l sonra olma riski aza inmektedir.
A??z kanseri: A??z kanseri sigara içenlerde içmeyenlere oranla 3-10 kat daha fazla risk ta??maktad?r. Bu kanserde alkolde büyük rol oynamaktad?r. Alkolün ve sigaran?n b?rak?m? bu kanseri ta??ma riski 5-10 y?l sonra içmeyenlerin oran?na inecektir.
Özofagus(Yemek Borusu)kanseri: Sigara bu kanserin olu?umunu 2-9 kat art?r?r. Kanser sigara miktar? ile do?ru orant?l? oldu?undan ne kadar çok tüketilirse bu hastal?k o kadar k?sa sürede kendini gösterir. Sigara b?rak?ld?ktan 7 y?l sonra bu hastal??a kap?lma oran? içmeyenlerin oran?na iner.
Pankreas kanseri: Öldürücü pankreas kanseri riski içmeyenlere oranla 2-5 kat daha fazlad?r.