Sigara Nasıl Üretilir? Sigaranın Tarihçesi

0
33

4390_zko_teardrop-300x197Sizin için gidip gördü?üm Biritish American Tobacco ( BTA ) Samsun fabrikas?ndan edindi?im bilgileri aktarmak isterim. ?lk ba?ta bu fabrika tekele ba?l? olup 2008 y?l?nda 1.7 milyar dolara özelle?tirme sonucu ald?klar?n? belirttiler. Dünyada %13′lük sigara da??t?m pay?na sahip olan bu firmen?n tek rakiplerinin %16′l?k bir paya sahip olan Filips Morris oldu?unu belirttiler. Global bir pazara sahip olan BTA’n?n Samsun fabrikas? geçen sene dünyada 3. bu senede dünyada 5. en çok üretim yapan fabrikaym??. Bünyelerinde mühendis, pazarlama, insan kaynaklar? v.b birçok alandan ekip bulunduran bu firma gerçekten bir ekip çal??mas? içerisinde.Nas?l Üretilir?
?lk olarak çe?itli yerlerden farkl? özelliklere sahip her biri 200 kg. olan balyalanm?? tütünler fabrikalara geliyormu?. Bu tütünler yakla??k %8-10 nemlilik oran?nda oldu?u için ufalanacak seviyedeymi?. Bu tütünlerin nem oran?n? artt?rmak için ilk ba?ta ?ok buhar uygulamas? yap?larak tütünün gözenekleri aç?l?p daha sonra y?kanarak yakla??k % 25′lik ba??l neme ula?t?r?l?yormu?. Bu i?lemden sonra tütün esneklik kazand??? için 1 milimetre çap?nda ufak parçalar halinde k?y?l?yomu?. ?ok ?eklinde s?cakl?k uygulan?p tütünün ?i?erek patlama ?eklinde dag?lmas?ndan faydalanarak daha çok hacimde tütün elde ediyorlarm??. Farkl? tütünlerin kimyasal özellikleri belirlenip hangi marka sigara üretmek istiyorlarsa o sigara için haz?rlanm?? reçeteye bak?p tütünlerin özelliklerine göre büyük kazanl? makinalarda harmanl?yorlarm??. Endistürü mühendislerinin ürettikleri sigara filtreleri ve ka??tlar?n? kullanarak bu tütünleri makinalarla sarmaya ba?l?yorlarm??. Bu makinalar sayesinde dakikada 10.000 adet sigara üretimi yap?yolarm??. Farkl? ülkelerin farkl? damak tadlar? oldu?u için üretilen prosesin Ar-ge’sini nas?l yap?yorsunuz diye sordu?umda çok ilginç bir cevap ald?m. Üretilen prosesi belli bir özel içicilerinin belirledi?ini söylediler. ?aka sand???m bu durum gerçekmi? ve yakla??k bu içiciler yakla??k 30 senedir bu firman?n bünyesindelermi?. Sadece bunlar de?il dediler tabi. Duman?n?n özelli?ine görede kontrol yap?yorlarm??.
Reklam yapma haklar? olmad??? için pazara aç?lman?n yollar?n? farkl? proses üretmeklerde buluyorlarm??. Örne?im yeni tasarlad?klar? bir sigaran?n filtresinde mentol kapsülü var. Sigara bu sayede iste?e göre normal yada mentollü bir ?ekilde içilebiyor. Sigaran?n zararl? yönlerindede gayet esnek olduklar?n? söylediler. Bunun için baz? maddeleri kullanmad?klar?n?, 18 ya? üstüne sat?lma oran?n? azaltmak için sürekli bir anket yapt?klar?n?da belirttiler. Sadece mü?terilerinin sigara içenler oldu?unu, sigara içmeyenlerin kesinlikle hedef kitleleri aras?nda olmad???n?da söylediler.
Unutmayal?m ki sigara pi?manl?kt?r.
Sigaran?n insan bünyesinde neden oldu?u kirlenmeyi gösteren a?a??daki videoyu izlemenizi öneririm: