Siber Saldırı Nedir?

0
33

4390_zko_teardrop-300x197Siber sald?r? normal hayattaki zorbal???n sanal ortama ta??nm?? halidir. Bilinçli bir ?ekilde uygulanan bu sald?r?da ki?i; taciz, tehdit ve ?antaj gibi durumlarla kar?? kar??yad?r. Siber sald?r? iki ?ekilde olur. ?lkinde ki?ilerin ?ifreleri ele geçirilir, web sitelerine yönelik sald?r?lar düzenlenir, virüs ta??yan mesajlar ve spam mesajlar yollanarak elektronik sald?r? uygulan?r.? kincisi daha tehlikeli bir sald?r?d?r. Burada tamamen ki?iyi a?a??lamak, küçük dü?ürmek, onu zor durumda b?rakmak için psikolojik bir sald?r? uygulan?r.Siber sald?r?lara daha çok çocuklar ve gençler maruz kalmaktalar çünkü onlar sanal ortamda daha çok bulunuyor ve yeti?kinler kadar tedbirli davranam?yorlar. Siber sald?r?ya maruz kalan çocuklar ve gençler kendilerine ya da ailelerine zarar verilece?i yönünde tehdit ald?klar? için korkup, bu durumu ailelerine söyleyemiyorlar. Bu durum onlarda ciddi psikolojik sorunlara yol aç?yor. Ya?ad?klar? bu sorunlardan dolay? intihar eden bir çok ki?i vard?r. Çocuklar?n ve gençlerin bu tür sanal sald?r?lara hedef olmas?ndaki en büyük etken onlar?n geli?im sürecinde olmalar?ndan dolay?, her türlü etkilenmeye aç?k olmalar?d?r. Onlarda yayg?n olan ö?renme ve merak duygusu gerçek hayatta da sanal ortamda da kötü niyetli ki?iler için bulunmaz bir f?rsatt?r.
Çocu?umuz veya bir yak?n?m?z sanal sald?r?ya maruz kal?p bunu bize söyleyemiyor olabilir. Fakat bizler onlar?n de?i?en baz? hal ve hareketlerinden maruz kald?klar? bu sald?r?y? anlayabiliriz. Örne?in; interneti çok s?k kullan?rken art?k internet kullanmaktan kaç?n?yorsa veya internet kullan?m?nda dikkat çekecek bir art?? olduysa, internet kullan?rken ne yapt???n?n görülmesini istemiyor ve bunu sizin görmemeniz için özel çaba sarf ediyorsa, gereksiz sinir, panik ve korku hali varsa, sizinle konu?maktan kaç?n?yor, sordu?unuz sorulara kaçamak cevaplar veriyorsa dikkatli olun. Bu tür durumlarda kay?ts?z kalmay?n, bir süre kendi haline b?rakay?m o bana aç?l?r diye dü?ünmeyin. Siz böyle dü?ünürken onun maruz kald??? psikolojik bask? art?k ba?a ç?kamayaca?? bir hal alabilir. ?üphelendi?iniz durumlarda ki?iyle ileti?ime geçmeye çal???n, ona yaln?z olmad???n? hissettirin. E?er ileti?ime geçemiyorsan?z mutlaka bir yolunu bulup onu psikolo?a götürün.
Dünya üzerinde siber sald?r?y? meslek edinmi? ki?i ya da örgütler de bulunmaktad?r. Bu örgütlerin gerçekle?tirdi?i siber sava?lar?n boyutlar? oldukça büyük olmakla beraber bir iki ki?iye yönelik de?il genelde bir toplum ya da ülkeye yönelik olmaktad?r. Ülkemize yönelik de ara ara siber sald?r?lar olup internet ba?lant?s? ya da h?zlar?nda dü?meler ya?anmaktad?r.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.