Sesimiz Neden Kısılır?

0
37

4390_zko_teardrop-300x197Yüksek sesle ba??rd???m?zda genelde sesimiz k?s?lmaktad?r.”North Cardina Memorial” hastanesi ses bozuklu?u uzman dal?nda görev alan “Stten Martinkoskye” göre yüksek sesle ba??rmak a??r? kuvvetle titremesine ve ?i?mesine hatta dokunun kanamas?na yol açmaktad?r. Martinkosky, ses tellerinin g?rtlakta yer alan kastan yap?lm?? keman telleri gibi yan yana duran iki kal?n telden yap?lm?? oldu?unu, nefes al?p verirken birbirlerinden ayr? bulunup konu?urken bir araya gelerek titre?irler. Ba??r?ld??? zaman ise ses telleri iyice gerilerek yüksek bir hava bas?nc? olu?turur. Bu nedenle aniden aç?larak ses ç?kar?rlar. Ani hava ç?k??? g?rtlakta bir vakum etkisi göstererek ses telleri h?zl? manyetik alan belli bir kritik de?eri a?arsa süper iletkene nüfuz eder. Ve sonunda çarpmaya neden olur. Bu çarpma ses tellerini zedeler ve ?i?mesine neden olarak eski i?levini yerine getiremez olur. Havan?n ses telleri içerisine kaçmamas? gerekirken, böyle bir durumda ses kaçmas? meydana gelir, böylece konu?maya giri?ildi?inde g?rtla??nda rahats?zl?k duyacak ve fazla havan?n d??ar? ç?kmas? sebebiyle ses k?s?k ç?kacakt?r.E?er ?i?mi? teller dinlendirilmezse kanamaya yol açabilir ve nas?ra benzer ur meydana gelebilir. G?rtlaklar? gererek zorla konu?maya çal???nca ses tellerinde zorlan?r, böylece kötü sonuçlar do?urup nas?r meydana gelir. Dinlendirilmedi?i taktirde cerrahi müdahaleyle nas?r?n al?nmas? gerekmektedir. Ses dinlendirilmesinde ise iki hafta içinde ?i?kinlik iner ve yok olur.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.
Anla??lmakta hep zorlan?lm??, beygir gücüyle de hep kar??t?r?lm?? olan tork kavram?n? örneklerle aç?kl?yoruz.