Ses Kaydının İcadı, İlk Ses Kayıt Edilmesi ve Fonotograf (Edouard-Leon Scott de Mar)

0
41

4390_zko_teardrop-300x1972008 y?l?nda yap?lan bir ke?fe göre, ilk ses kayd? Parisli Edouard-Leon Scott de Martinville taraf?ndan 9 Nisan 1860 y?l?nda yap?ld?. Fakat Scott de Martinville yapt??? ses kayd?n? dinleyemedi; Onun bu kayd? 27 mart 2008 tarihinde çözülerek sese dönü?türülebildi. Bu kay?ttan 17 y?l sonra Thomas Edison ses kayd? yapt? ve yapt??? bu ses kayd?n? daha sonra dinleyebildi.Edouard-Leon Scott de Martinville’in Bulu?u olan Fonotograf’?n ilk patenti 1857 y?l?nda al?nm??t?r. ilk insan sesi kaydedilene kadar 3 y?l geçmesi gerekmi?tir. Günümüzde Fonotograf “Amerikan Tarihi Ulusal Müzesi”nde sergilenmektedir. (Edouard-Leon Scott de Martinville invented the phonautograph in 1857. National Museum of American History, Smithsonian Institution)
Martinville Fonotograf ad?n? verdi?i icad? ile sesi görülebilir bir hale dönü?türebiliyordu. Ama kulland??? yöntem sadece ses dalgalar?n? göstermeye yar?yordu. Martinville kaydetti?i sesi tekrar dinleyemiyordu. Martinville’in kaydeti?i, Fonotogram olarak adland?r?lan görüntüler bilgisayar teknolojisi kullan?larak ancak 27 Mart 2008 tarihinde anla??l?r bir ?ekilde dinlenebilen bir sese dönü?türülebildi.
Martinville’in Fonotograf’ta kulland??? teknik:
Koni biçiminde bir parça, ses dalgalar?n? toplayarak dar çapl? olan ç?k?? ucunda yo?unla?t?r?yor.