Templates by BIGtheme NET
Anasayfa » Genel » Sera Etkisiyle Küresel Isınma ve İklim Değişikliği Nedir?

Sera Etkisiyle Küresel Isınma ve İklim Değişikliği Nedir?

4390_zko_teardrop-300x197Sera etkisi dünyan?n büyük bir k?sm?nda grülmektedir. Güne? enerjisinin so?urulmas? ile gün boyu yeryüzü ?s?nmakta ve gece boyunca so?urulan enerjinin, k?z?lötesi ???n?m ?eklinde derin bo?luklara gnderilmesinden dolay? so?uma meydana gelmektedir. Karbon dioksit (CO2), su buhar?, metan ve azot etkisi gibi di?er gazlar?n bir k?sm? battaniye gibi davran?rlar. Böylece yeryüzünden ?s? ???n?m?n? engelleyerek gece dünyan?n ?l?k kalmas?n? sa?larlar. Bunun için temel bile?eni CO2 olan bu gazlar sera gazlar? olarak adland?r?l?rlar. Su buhar? genellikle, ya?mur ve kar olarak, su çevriminin bir parças? olarak tekrar yeryüzüne gelir. Ayr?ca insanlar?n yapt?klar?ndan dolay? (fosil yak?tlar?n yanmas? gibi) su aç??a ç?kar ve atmosferdeki su konsantrasyonunda bir de?i?me olmaz (nehirlerin, göllerin ve okyanuslar?n buharla?mas? ile). Ancak CO2 farkl?d?r. ?nsanlar?n gerçekle?tirdi?i faliyetlerden dolay? atmosferdeki CO2 konsantrasyonu de?i?iklik gösterir.Sera etkisi yeryüzünü ?l?k ( yakla??k 30 °C) tutarak yeryüzü üzerindeki ya?am? mümkün k?lmaktad?r. Ancak sera gazlar?ndaki a??r? art??, çok fazla enerji birikmesine ve böylece hassas dengenin bozulmas?na neden olmaktad?r. Yeryüzü ortalama s?cakl??? artmakta ve baz? bölgelerde iklim de??ikli?ine neden olmaktad?r. Sera etkisinin arzu edilmeyen bu sonuçlar? küresel ?s?nma veya küresel iklim de?i?ikli?i olarak bilinmektedir.
Elektrik güç santrallerinde, kömür gibi fosil yak?tlar?, petrol tüketimi ve do?al gaz?n a??r? kullan?m?, ta??mac?l?k, yap?la?ma ve sanayile?me son y?llarda küresel iklim de?i?ikli?ini büyük bir sorun haline getirmi?tir. 1995 y?l?nda yakla??k 6.5 milyar ton karbon, CO2 olarak atmosfere b?rakm??t?r. Atmosferde ?u anki CO2 konsantrasyonu yakla??k 360 ppm (veya %0.36) civar?ndad?r. Bu miktar geçen yüzy?la göre %20 daha fazlad?r ve bu oran?n 2100 y?l?nda 700 ppm olaca?? dü?ünülmektedir. Normal ko?ullarda bitki örtüsünün CO2 yakarak, fotosentez ile oksijen b?rakarak atmosferdeki CO2 konsantrasyonu dengede tutulmaktad?r. Yeti?kin bir a?aç, büyürken y?lda yakla??k olarak 12 kg CO2 yakmakta ve bir aileye yetecek kadar oksijen vermektedir. Ancak a?aç kesimi ve geçen y?llardaki CO2 miktar?ndaki a??r? art?? dünyan?n dengesini bozmaktad?r.
1995 raporunda, dünya iklim bilimcileri geçen yüzy?l boyunca dünyadaki s?cakl?k art???n?n yakla??k 0.5°C oldu?unu belirtmi?tir. ve 2100 y?l?na kadar bu art???n 2°C olaca??n? tahmin etmi?lerdir. S?cakl???n bu kadar artmas? korkutucu senaryolar?da beraberinde getirmektedir. ?klimdeki de?i?iklerle beraber f?rt?na ve ?iddetli ya?murlar?n, su bask?nlar? ve kurakl???n meydana gelmesi, kutuplardaki buzlar?n erimesiyle okyanuslardaki su seviyesinin yükselmesi, sulak alanlar?n ve su kaynaklar?n?n azalmas?, baz? hayvan türlerinin azalmas? ile ekolojik sistemin de?i?mesi, sal??n hastal?klar?n artmas?, insan sa?l???n?n tehtit edilmesi ve baz? bölgelerdeki sosyoekonomik yap?n?n bozulmas? gibi korkutucu etkileri örnek verilebilir.

Cevapla

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız. Türkiye'nin En Kapsamlı Haber Portalı - Güncel ve Tarafsız Haberler İçin Her Gün Ziyaret Ediniz.


halkalı esocrt kayaşehir esocrt
elazig escort mardin escort osmaniye escort tekirdag escort yozgat escort isparta escort denizli escort
Amerikali Bilim Adamlarının Yan Etkilerini test ederken buldukları mucizevi ilaç viagra ile dünya yerinden oynadı Tüm dünyada hızla yayılan viagra Her erkeğin vazgeçilmezi haline gelmiştir. Güncel 2018 viagra Fiyat Fiyatlarına Bu Siteden Ulaşabilirsiniz.
Viagra Fiyatları
Gün geçmiyorki yeni bir viagra fiyatı türü ürün piyasaya çıkmasın Özellikle Ereksiyon problemlerinin giderilmesinde veya ihtiyaç duyulduğunda hemen viagra alınmasın En Etkili viagra dünya'da bilinen tek markasıdır.

türk porno taksim escort mecidiyeköy escort ataköy escort bostancı escort maltepe escort kurtköy escort pendik escort kadıköy escort